Omega SoftwarePàgina principal
Característiques
Aspecte
Descàrrega
Novetats
Consultes freqüents
Opinions d'usuaris
Preus i serveis
Comprar
Atenció al client
☎   902 042 528
BienvenidoEspañol
WelcomeEnglish

Omega Software

Historial de revisions i noves funcions
(per ordre cronològic invers)


Avall


Versió 2019 (desembre 2018)

Incorpora suport per a traçabilitat, permetent controlar l'origen i destinació de tots els produrctes que entren i surten del magatzem (per a més detalls, consulteu l'apunt al sobre traçabilitat al blog de WinOmega).
Es pot assignar el nombre de caixes, embalums o contenidors a cada línia d'albarans i factures.
Als documents impresos es pot afegir, opcionalment, una nova columna per a indicar-hi el nombre de caixes.
Nova implementació per l'enviament de correu, basada en curl (millora la compatibilitat amb els proveïdors SMTP, i elimina les limitacions del mode asíncron).
S'afegeix suport per a factures, pressupostos i albarans a la importació de dades d'Omega MS-DOS.


Versió 11.00.25 (novembre 2018)

Possibilitat de modificar individualment la data de cada línia a pressupostos, albarans i factures.
Adaptació de l'SII (Subministrament Immediat d'Informació) a l'Agència Tributària Canària.
Adaptació de l'SII (Subministrament Immediat d'Informació) a les hisendes forals.
S'incorpora a la taula de contactes un nou camp de text de gran capacitat per a introduir anotacions relacionades amb el departament o la persona.
A les fitxes de clients i proveïdors s'afegeix una taula per a associar-los un nombre il·limitat de contactes on es pot fer constar el departament, el nom de la persona, el número de telèfon i l'adreça electrònica.

El camp Tipus de document permet seleccionar amb quin document (factura, albarà o pressupost per als clientes, i comanda per als proveïdors) estarà vinculat al contacte, per tal que aquest rebi una còpia a la seva adreça electrònica de tots els documents que es generin pertanyents a l'esmentat tipus.

La funció per a arrossegar la descripció de l'objecte de la factura permet ser activada i desactivada per l'usuari segons les seves preferències.

Addicions a la documentació d'ajuda.

Actualització de la llista d'entitats bancàries.

Actualització de manteniment. Conté a més diverses addicions i millores internes al procés de l'SII (Subministrament Immediat d'Informació) i a la documentació d'ajuda.
La reixeta principal de clients permet ordenació i cerca incremental també pel camp Nom fiscal.
Nous camps afegits a les factures rebudes per a desar el tipus de factura i altres dades tributàries exigides actualment per la normativa vigent.
Nous camps afegits a les factures emeses per a desar les diverses definicions de l'impost sobre el valor afegit i altres dades tributàries exigides actualment per la normativa vigent.

Opcionalment l'usuari podrà ser advertit en completar l'emissió d'una factura quan l'existència o no d'aquestes definicions sigui improcedent.

Adaptació dels textos legals relacionats amb el servei d'exportació de dades (per a dispositius Android i codis QR en documents impresos), en previsió del canvi de forma jurídica d'Omega Software previst per a l'1 juny 2018.
Adequació a les exigències de la nova versió 1.1 de l'SII (Subministrament Immediat d'Informació), en vigor a partir d'1 juliol 2018.
La tramesa de Factura-e a les administracions públiques es pot fer opcionalment de manera automàtica via webservice, cosa que permet a l'usuari estalviar-se l'operació d'introduir-les manualment.
La funció de verificar NIF de persones jurídiques mostra el nom complet de la societat tal com està registrat a l'AEAT.

En registrar un nou client o proveïdor persona jurídica no cal teclejar-ne el nom fiscal, es pot deixar en blanc i després d'introduir-hi el NIF clicar a la comprovació censal; el programa omplirà el camp automàticament.

Altres millores de maneig.

Facilitats per a l'ompliment de camp Descripció de l'objecte de la factura, requerit per l'SII, mitjançant una llista desplegable que va incorporant sobre la marxa les noves descripcions que l'usuari hi introdueix, i que es manté en successives sessions. Amb funció d'autocompletat.
Accés més còmode a l'edició dels camps ocults a factures mitjançant un botó.

Millores en el procés d'obtenció de la còpia de seguretat.

Afegits quatre nous camps a la factura electrònica en format Factura-e que, malgrat ser opcionals, estan essent exigits de manera creixent per alguns organismes públics. Els nous tags són els denominats ReceiverContractReference, ReceiverTransactionReference, ReceiverTransactionDate, i FileReference.
S'actualitza l'enllaç amb la comptabilitat ContaNet a la versió 5.0.0.

L'exportació a ContaNet pot ser associada per codi o per NIF del client o proveïdor.

Actualització de manteniment, amb millores d'usabilitat i disseny, addicions i correccions a la documentació d'ajuda, optimització d'algunes rutines de programació, i diversos ajustaments per suggeriments d'usuaris.
En els llistats de factures rebudes es pot filtrar també per la data d'emissió.

Tant en aquests llistats com a la reixeta de canvis de factures de proveïdor els registres poden ser ordenats també per la seva data d'emissió.

Possibilitat de diferenciar els proveïdors que subministren mercaderies o gènere per a vendre. Afecta diversos llistats de facturació on es podrà fixar un filtre.
Exportació a dispositius mòbils Android de les dades d'articles, clients i vendes, per tal que puguin ser consultades quan sigueu fora de l'oficina.
La funció per a enviar factures a l'SII permet modificar el temps màxim d'espera a rebre la resposta. Útil per als que tenen una connexió amb internet massa lenta o sobrecarregada.
Afegida a Configuració una casella per al NIF del representant, dada que en certs casos cal fer constar a l'SII.
Subministrament Immediat d'Informació (SII): Funcions d'altes, canvis, baixes i consultes dels Llibres de Registre de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de les factures expedides i rebudes en el territori d'aplicació de l'impost indirecte (IVA) a través del webservice de l'Agència Tributària (AEAT). Impressió dels informes amb els resultats de cada tramesa, i conservació del codi segur de verificació (CSV) atribuït a cada factura.
Comprovació censal: Funció per a verificar que un client o proveïdor està censat per l'AEAT i obtenir el nom fiscal exacte que correspon al NIF enviat, amb possibilitat d'actualitzar automàticament la fitxa al programa.
Inclusió a factures, pressupostos i albarans impresos en paper d'un codi QR que permetrà al client descarregar el document en format Acrobat Reader (PDF) des d'internet, per si preferís conservar-lo en format digital per a millorar-ne la gestió i estalviar espai als arxius físics.
A les reixetes de dades no filtrades, en moure la barra vertical de desplaçament la línia ressaltada a la reixeta es va movent alhora.
Els tiquets associats a albarans s'imprimeixen sense valorar quan la casella Albarans valorats a la finestra d'impressió està sense marcar.
Els textos fixos, imatge i posició són configurables independentment per a factures, pressupostos i albarans.
Afegits a factures expedides i rebudes els nous camps legalment exigits Data de l'operació, Descripció de l'objecte de la factura i Quota deduïble.
Línia addicional a factures, albarans i pressupostos emesos, on opcionalment es pot incloure el text del primer paràgraf del camp Notes de l'article.
Es reconeixen els certificats instal·lats al navegador Firefox a més dels existents a Internet Explorer.
Adaptació a les darreres versions de ContaPlus, que en el procés d'importació-exportació incorporen noves exigències.


Versió 10.00.25 (març 2017)

Actualització de manteniment. Conté breus addicions i correccions a la documentació d'ajuda, petites millores de disseny, i optimització d'algunes rutines. Es corregeix un problema que apareixia esporàdicament en obrir una vista prèvia treballant amb processadors multinucli, notable especialment quan s'executava el programa sobre Wine.
Els càlculs per al Model 130 en el llistat d'IVA tenen en compte la nova limitació de 2000€ en la deducció per despeses de difícil justificació.
La funció per a exportar factures permet definir l'interval de dates.
Se simplifica la funció per a eliminar l'advertiment de l'UAC de manera que la drecera es crea ara sense la intervenció de l'usuari.
Afegida una funció per a eliminar el molest missatge de l'UAC, Voleu permetre que aquesta aplicació faci canvis al dispositiu? cada vegada que s'obre WinOmega, sense minva en la seguretat de l'ordinador (vegeu dins el programa Consultes i respostes #380).
Accés directe a l'Administrador de certificats de Windows des de la pantalla principal i també des de la de signar Factura-e, on ara també es mostra el número de sèrie de cada certificat. Corregida una anomalia en aquesta darrera funció que, en alguns ordinadors, podria interferir en l'operació de signat de factures.
S'hi afegeix la gestió de components d'articles en un segon nivell.
En emetre una factura electrònica Factura-e es mostra un missatge d'advertiment quan el certificat seleccionat ha superat la data d'expiració. L'operació queda interrompuda, ja que el document seria rebutjat pel receptor.
Possibilitat d'obrir la finestra de components des de la mateixa fitxa de l'article i des de la funció de fullejar.
Des de les funcions de comandes a proveïdor, altes i canvis, es pot consultar respecte a qualsevol article si està inclòs en algun pressupost i, en cas afirmatiu, saber el número i data dels documents, clients, quantitats reservades, preus, descomptes i comissions.
En modificar l'ordenació de les línies de comandes, pressupostos, albarans i factures amb un clic damunt la barra de títols el programa en demana ara confirmació, per tal d'evitar que el canvi es produeixi per una confusió de l'usuari.
Les previsions d'entrades i sortides disponibles a la funció de fullejar articles permeten ser també obtingudes en un senzill llistat imprès en paper.
La funció de fullejar articles incorpora dos nous camps amb la previsió de sortides segons pressupostos i l'existència virtual calculada.
Funció per a autonumerar el compte comptable de clients, proveïdors i agents, de manera que en afegir-ne un de nou el programa introdueix el número correlatiu següent al de l'últim registre segons l'ordre natural.
Canvis interns per a adequar l'aplicació a les pautes establertes per Microsoft relatives a l'ús i gestió de les carpetes protegides del sistema.
En eliminar clients, proveïdors o agents el programa rastreja les factures de totes les empreses a la recerca de documents associats al subjecte que es vol eliminar i, en cas de trobar-ne almenys un, emet un quadre de diàleg a fi que l'usuari pugui opcionalment cancel·lar l'operació.
Els llistats de pressupostos, albarans, albarans pendents de facturar, factures i factures pendents de cobrar, emesos a clients, incorporen la funció d'agrupar per client i mostrar-ne les sumes parcials.
Els llistats de factures i factures pendents de cobrament, emeses a clients, inclouen opcionalment la forma de pagament. Fins ara només era possible fer-ho amb el compte bancari.
Els llistats de factures rebudes de proveïdores i de factures pendents de pagament incorporen la funció d'agrupar per proveïdor i mostrar-ne les sumes parcials.
S'afegeix als articles els camps Compra mínima i Compra màxima, que intervindran en els càlculs de la quantitat predeterminada en l'emissió de comandes a proveïdors.
Els llistats de magatzem Sortides i Detall afegeixen opcionalment una columna amb el preu de cost mitjà o preu de cost actual (configurable) de cadascun dels articles inclosos a pressupostos, albarans o factures.
En emetre pressupostos, albarans o factures el programa pot capturar el contingut del camp Codi de l'article i introduir-lo de manera automàtica al camp Seguiment (lot, número de sèrie o similar) de la línia de detall, opcionalment.
En pressupostos, albarans i factures, al camp Seguiment es pot capturar el codi o la referència de l'article mitjançant un doble clic.
La impressió de tiquets de caixa (factura simplificada) permet opcionalment incloure-hi el codi de l'article i el preu unitari.
Creació de fitxers SEPA-XML amb aplicació de descompte bancari (successor de la norma 58).
S'afegeixen al fitxer de càrrecs bancaris segons les normes SEPA (XML) uns quants elements o camps que, malgrat no ser obligatoris, són requerits per algunes entitats bancàries.
A la funció Localitza disponible a canvis de factures s'afegeix un nou camp per a cercar factures exportades, o no exportades, a comptabilitat, de manera que es poden trobar les unes i les altres amb gran rapidesa.
El llistat d'IVA permet ajustar la mida de lletra, per a evitar la superposició de textos massa llargs.
Emissió de fitxers bancaris electrònics segons les noves normes SEPA ISO 20022 (format XML) per a càrrecs directes a consumidors (Core) i a empreses (B2B). Vàlids per a tota la Zona Única de Pagaments en Euros, substitueixen a partir de l'1 febrer 2016 a l'anterior norma SEPA en format de fitxer pla.
Llistat per al Model 347 agrupant els clients i proveïdors pel NIF o identificació fiscal en comptes de fer-ho pel codi de WinOmega.
El llistat per al Model 347 inclou ara proveïdors i clients en un únic document.
Nou paràmetre configurable per l'usuari anomenat Quantitat mínima. Permet assignar una quantitat mínima de cada article que el programa introduïrà per defecte a les línies de detall de pressupostos, albarans i factures. Especialment útil per a TPV amb impressió de tiquets o factura simplificada.
Els llistats de vendes i compres es poden obtenir a molta més velocitat, especialment quan hi ha enregistrats un gran nombre de clients i/o proveïdors.
La funció per a exportar factures a comptabilitat ofereix la possibilitat de no marcar aquests documents com a exportats. De gran utilitat per a proves, perquè és possible repetir l'exportació sense que calgui desmarcar les factures una a una.
La configuració dels llistats de magatzem i de facturació ofereix una útil llista desplegable per a definir amb rapidesa les dades d'un any complet o la del dia actual.
Millores de disseny.
Ampliació i optimització de la documentació d'ajuda.


Versió 9.00.21 (setembre 2015)

Impressió opcional del BIC o codi SWIFT al peu de pressupostos i factures.
Accés directe des del menú principal al monitor de recursos de Windows.
La unitat de mesura dels articles s'imprimeix ara a les comandes de manera opcional.
Es pot introduir l'algorisme de signatura del certificat de la FNMT utilitzat per a la factura electrònica. Valors possibles: SHA-1, SHA-256, SHA-384 y SHA-512.
La funció per a facturar albarans mostra al peu, a més de l'import de cadascun, també la data de venciment, per tal de facilitar-ne la selecció.
L'arxiu digital de pressupostos, albarans i factures disposa d'una funció per a obrir directament la carpeta on es troben aquests documents, per a tenir-hi un accés més fàcil.
Obtenció d'un llistat amb els albarans que han estat marcats per a no ser convertits a factura.
Crea fitxers de dades amb una nova estructura que els permetrà créixer fins a una mida d'1GB, vuit vegades més que ara.

Afegida una funció per a transformar els fitxers antics per tal que, en cas de necessitat, la capacitat màxima quedi multiplicada també per vuit. Això implica que podran contenir fins a uns 800.000 registres de clients, uns 2.000.000 d'articles i uns 5.000.000 de línies d'albarans i factures. Xifres que, per a petites i mitjanes empreses, poden considerar-se pràcticament il·limitades.

Afegit el camp Text lliure a la funció Localitza a comandes a proveïdors, albarans, pressupostos i factures a clients.
Inclusió opcional a Factura-e de l'adreça electrònica de l'emissor, dada que exigeixen algunes administracions públiques.
Optimització de diverses rutines internes. Molt recomanable actualitzar (de franc) des de qualsevol versió 9.00 anterior a la 9.00.11.
Funció per a eludir la impressió de la línia de títols a comandes, pressupostos, albarans i factures.
Renovació visual de menús i botons a les barres d'eines, una petita millora estètica.
Per a la factura electrònica signada es pot triar entre les extensions XML i XSIG, atès que les administracions públiques solen exigir la segona, cosa que evita la incòmoda operació manual de canvi de nom.
S'afegeix un nou Codi DIR3 a la fitxa de clients, l'Òrgan proposant, que malgrat ser opcional algunes administracions demanen que sigui també inclòs a la factura electrònica Factura-e.
Els llistats de vendes i de compres al menú Facturació ofereixen l'opció d'agrupar/consolidar les operacions de totes les sèries numèriques o empreses. Aplicable també al Model 347.
Per als que encara facturen a les administracions públiques en paper o en un format digital imprimible (PDF o altres) s'automatitza la inclusió dels Codis DIR3 en primera posició al text lliure.
La factura electrònica en format Factura-e (XAdES) incorpora els Codis DIR3 (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora) exigits per les administracions públiques.
En iniciar el trasllat d'una factura a una altra sèrie o empresa el programa emet un advertiment quan hi ha la possibilitat de crear un salt numèric, i permet abandonar l'operació.
Possibilitat de vincular o associar documents externs a cada fitxa d'articles, clients, proveïdors i agents comercials, que poden ser oberts des de dins mateix de WinOmega fent servir el programa de Windows per defecte. Útil per a disposar d'un enllaç ràpid a contractes, informes, gràfics, fulls de càlcul, esquemes, arxius de text, cartes, plànols, dibuixos, fotografies, accessos directes, i fins i tot música.
Accessos directes opcionals a dues de les sèries numèriques de facturació o empreses més usades, que permeten, mitjançant un botó ben visible a la pantalla principal, aconseguir el canvi de sèrie amb un sol clic. Addicionalment, en la mateixa operació el programa pot també obrir la finestra d'emetre factures o albarans, i en acabar l'emissió tornar a la sèrie de partida. De gran utilitat quan es creen alternadament documents amb una o altra numeració, i especialment quan s'emeten factures simplificades (tiquets) i factures completes indistintament, cadascuna amb la seva sèrie numèrica.
Emissió de factura electrònica en format XML, versió Factura-e 3.2, amb signatura XAdES usant un certificat FNMT Clase 2 CA, i tramesa automàtica per correu electrònic als clients que així ho demanin. Obligatori per a proveïdors de les administracions públiques a partir de 15 de gener de 2015.
La fitxa de clients incorpora un nou camp denominat Factura-e (XAdES) per a marcar aquells a qui cal enviar la nova factura electrònica.
Funció independent per a signar individualment qualsevol mena de document XML amb signatura XAdES, mostrant una reixeta per a seleccionar el certificat de la FNMT desitjat en cas que n'hi hagi uns quants d'instal·lats.
Les antigues funcions per a gestionar e-Factura (PKCS), actualment poc utilitzades, poden ser desactivades o ocultades per configuració, per tal d'evitar confusions.
El llistat de marge de factures permet ser ordenat per data de cobrament.
La funció de facturar albarans demana una doble confirmació quan es clica al botó de facturar tots els albarans pendents. Amb això s'intenta minimitzar errors i confusions abans d'iniciar un procés que en alguns casos pot ser llarg i difícil de revertir.
La impressió de tiquet o factura simplificada permet definir el nombre de còpies a imprimir. En alguns casos pot ser útil obtenir-ne dues impresiones, especialment quan el venedor desitja conservar-ne una i no disposa de paper autocopiatiu.
La función de fullejar articles incorpora a la pestanya de configuració un botó per a desmarcar totes les caselles amb només un clic.
La funció de reindexar fitxers incorpora la possibilitat d'obtenir-ne un informe imprès.
Compatibilitat amb Windows 10.
Ampliació i optimització de la documentació d'ajuda.


Versió 8.00 (novembre 2014)

Actualització de manteniment, sense noves funcions d'importància. Conté breus addicions i correccions a la documentació d'ajuda, petites millores de disseny, optimització d'algunes rutines de programació, i diversos ajustaments basats en suggeriments d'usuaris.
La tramesa de documents per correu electrònic es pot fer en mode asíncron, en segon pla, de manera que l'usuari pot continuar treballant amb el programa mentre es completa l'operació, alhora que la productivitat augmenta.
S'hi incorporen els protocols de seguretat SSL i TLS, cada vegada més usats pels servidors de correu electrònic. Cosa que permet la tramesa de documents (factures, albarans, pressupostos, comandes, i llistats diversos) tot aprofitant el compte de correu web a GMail, Hotmail, Yahoo, etc.
La impressió de comandes ofereix la possibilitat d'activar i desactivar la inclusió del codi del proveïdor i del codi de client.
Accessos directes des del menú principal a informació del sistema i administrador de tasques de Windows.
Diverses millores a la reixeta de canvis de factures de proveïdors. Es mostra al peu la suma de l'import total pendent de pagar. I s'hi afegeixen dues noves columnes on apareix l'import pagat i el pendent en aquells registres que hagin estat abonats de forma parcial.
Accés ràpid als menús contextuals o emergents mitjançant un botó. Amb això es facilita també l'obertura d'aquests menús en una pantalla tàctil.
El llistat d'IVA mostra el nombre de factures de proveïdor quan més d'una ha estat agrupada en un mateix apunt. Aquesta dada és necessària per al llibre registre de factures rebudes.
La conversió de pressupost (o factura pro-forma) a albarà o factura permet anar directament a la impressió immediata del nou document.
Facturació ràpida d'un albarà des de la pantalla de canvis amb només dos clics. Opcionalment amb impressió immediata de la factura.
Els formularis d'emissió de fitxers de càrrecs segons la norma SEPA permeten filtrar els clients que estiguin adscrits explícitament a una de les dues modalitats, Core i B2B.
El sufix bancari de la norma SEPA admet lletres a més de números, com demanen alguns bancs.
En emetre càrrecs SEPA el programa avisa quan un client té el camp BIC/SWIFT buit i a més el codi no consta a la base de dades per a l'emplenat automàtic, interromp el procés i invita l'usuari a introduir-lo, per tal de prevenir que el fitxer sigui refusat pel banc. Aquest advertiment ja s'estava fent amb la referència i data del mandat.
A les fitxes de clients es pot triar el tipus de norma SEPA aplicable, amb quatre opcions: Totes, Core, B2B i Exclòs. Útil per als usuaris que facin servir alternadament les dues normes, de manera que s'estalviaran l'empipadora tasca de seleccionar les factures que van amb una norma i les que van amb l'altra, a més d'evitar errors. Addicionalment, té utilitat també per als que introdueixen al camp compte del client l'IBAN del vendedor perquè cobren per transferència bancària, cas en què el programa ocultarà aquestes factures quan s'emetin càrrecs SEPA.
A les etiquetes d'articles es pot incloure un gràfic fix perquè mostrin, per exemple, el logotip de l'empresa o una imatge de marca.
La funció d'emissió de càrrecs segons les normes SEPA calcula el codi d'identificació del creditor, amb possibilitat de còpia al porta-retalls de Windows, per a facilitar la confecció dels mandats que caldrà enviar als proveïdors que cobrin per càrrec bancari.
Les reixetes principals de clients, proveïdors i agents admeten ordenació també per identificació fiscal (NIF), així com cerques incrementals per aquest camp.
En emetre pressupostos, albarans o factures el programa pot capturar el contingut del camp Referència de l'article i introduir-lo de manera automàtica al camp Seguiment de la línia de detall, opcionalment.
En els llistats del Model 347 es pot triar entre incloure-hi o no les factures afectades per alguna mena de retenció.
Per tal d'evitar confusions (que ja s'han produït), després de crear un fitxer en format SEPA per a enviar al banc el programa mostrarà a pantalla de forma destacada el nom d'aquest fitxer. De fet la coexistència a la mateixa carpeta amb l'arxiu RTF corresponent a l'informe imprès pot provocar, en un moment de distracció, que s'enviï un en lloc de l'altre, encara que finalment seria rebutjat pel banc.
En emetre pressupostos, albarans i factures a clients, i comandes a proveïdors, el programa mostrarà un advertiment amb el contingut del camp Notes dels articles que s'hi vagin afegint, si és que aquest camp inclou alguna anotació i l'usuari ho ha definit així a Configuració. Útil per a recordatoris diversos, com aplicar descompte máxim per ser obsolet, no reposar articles extingits, diferents descomptes segons la quantitat, prendre precaucions especials d'embalatge o tramesa, etc.
Les etiquetes d'articles imprimeixen opcionalment el codi de barres en format Code 39, que té l'avantatge de permetre l'ús de caràcters alfanumèrics qualssevol i no només números específics, com passa amb els codis en formats EAN (es fa servir una font externa, de franc per a petites empreses).
L'usuari pot modificar al seu gust a Configuració el color de la barra de títols de totes les reixetes de dades.
En crear fitxers de càrrecs bancaris segons les normes SEPA i AEB es demana confirmació per tal de prevenir possibles errors, especialment quan es treballa alternadament amb diverses d'elles. Configurable.
Per a més agilitat i, especialment per a evitar confusions amb conseqüències desagradables, es fa possible desactivar o ocultar des de Configuració qualsevol de les quatre opcions de menú del programa per a crear càrrecs telemàtics en formats SEPA i AEB.
Emissió de fitxers bancaris electrònics segons les noves normes SEPA (Single Euro Payments Area), en les modalitats Core 19-14 (càrrecs a consumidors) i B2B 19-44 (càrrecs entre empreses).

Vàlids per a tota la Unió Europea, substitueixen a partir d'1 febrer 2014 l'antiga norma 19 de l'AEB (Asociación Española de Banca), i admeten una data distinta per a cada càrrec o una data comuna per a totes les factures, segons convingui.

Ja no s'exigeix que siguin càrrecs periòdics a consumidors finals com es feia amb la norma 19.

Els càrrecs segons SEPA inclouen la modalitat del termini reduït, coneguda també com a SEPA Core 19-15 o COR1, que en permet la presentació amb només tres dies d'anticipació.
El compte bancari CCC (Codi Compte Client) de clients, proveïdors i agents comercials esdevé IBAN (International Bank Account Number), que admet fins a 33 caràcters, per a encabir-hi comptes de tota la Unió Europea i més.
Les fitxes de clients, proveïdors i agents verifiquen el compte IBAN introduït en el cas que correspongui a un banc espanyol, i ofereixen un botó per a convertir un a un amb un sol clic els antics CCC al nou format.

El botó per a convertir el format CCC a IBAN pot ser ocultat per configuració si resultés innecessari, o quan es completi la transformació.

Després de la introducció del compte IBAN es calcula i omple automàticament el nou camp BIC/SWIFT (Business Identifier Codes i Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, respectivament).

La creació de fitxers segons les normes 19 i 58 de l'AEB (Asociación Española de Banca) capten del client el compte bancari indistintament en format CCC i IBAN, convertint-lo sobre la marxa al format adient. La mateixa cosa és aplicable als fitxers Core i B2B de SEPA.
Funció independent per a verificar comptes IBAN, amb indicació del nom del banc i el BIC/SWIFT que li correspongui.
Nous camps Referència del mandat, Data del mandat, Tipus de càrrec, Clau de la identificació fiscal, BIC/SWIFT i NIF del representant en el fitxer de clients.

Nous camps Clau de la identificació fiscal, BIC/SWIFT i NIF del representant en el fitxer de proveïdors.

Nou camp BIC/SWIFT en el fitxer d'agents comercials.

Nou camp a factures emeses per a definir un dels tres tipus de càrrec recurrent possibles quan es cobren per domiciliació bancària.

Les fitxes de clients mostren un botó per a suggerir a l'usuari una referència de mandat única de 35 caràcters, tal com exigeixen les noves normes SEPA.
El camp Email de clients, proveïdors i agents s'allarga fins a 80 caràcters perquè hi puguin ser introduïdes més d'una adreça electrònica. També s'allarguen els camps Lloc web (80 caràcters), Codi postal (12 caràcters), i NIF (17 caràcters), els dos darrers perquè puguin allotjar dades de tots els estats de la Unió Europea.
Creació de la Declaració informativa d'operacions en llibres de registre (model 340) de la Hisenda espanyola per a factures emeses i rebudes. En format electrònic, preparat per a ser presentat directament per via telemàtica. Pot ser agrupat per trimestres o per mesos.
Els proveïdors tenen un nou camp per a assenyalar que estan acollits al RECC (Règim Especial del Criteri de Caixa).
En registrar factures rebudes en RECC l'usuari pot introduir la descripció detallada del pagament, amb un botó d'ajuda que permet capturar la forma, el compte bancari i la data de l'operació per a facilitar l'ompliment de la casella.
El llistat d'IVA processa les factures de proveïdors en RECC inclouent-les al trimestre que els correspongui segons la data del pagament complet i no la de recepció, i afegeix una línia addicional descrivint la forma i la data en què van ser abonades, tal com exigeix la nova normativa del citat RECC, vigent a partir d'1 gener 2014.
S'afegeix un text d'ajuda al llistat d'IVA al qual es pot accedir, com és habitual, mitjançant botons i la tecla F1.
En la impressió de factures, albarans i pressupostos l'usuari pot triar que el descompte aplicat a cada article sigui imprès en tant per cent o en el seu import net en euros.
Funcionalitat en pantalles tàctils amb Windows 8. Es poden usar els dits per a prémer botons, seleccionar opcions de menú, traslladar la posició del focus, canviar l'estat de les caselles de selecció, triar una opció en una llista desplegable, etc.
Ampliació i optimització de la documentació d'ajuda.


Versió 7.00 (setembre 2013)

En enregistrar una nova factura de proveïdor, si l'usuari posa una data de recepció anterior a l'última introduïda, el programa emet un avís i impedeix l'entrada d'aquesta dada per tal d'evitar que el número de recepció i la data segueixin un ordre diferent. Opcional.
El fitxer de factures rebudes incorpora un nou camp per a anotar el nombre de documents agrupats, per a quan en un mateix apunt s'inclogui més d'una factura. Actualment és obligatori enregistrar aquesta dada.
L'emissió de rebuts domiciliats per la norma 58 incorpora un nou camp, Alfanúmero, que és exigit actualment per alguns bancs (per exemple, el BBVA).
El llistat de factures rebudes de proveïdors distingeix les que es consideren béns d'inversió, permet filtrar-les, i separar les que han d'entrar en amortització anual de les que no.
En el registre de factures rebudes de proveïdors es pot marcar les que corresponen a béns d'inversió.
La introducció de la contrasenya usada per a l'enviament de correu electrònic permet opcionalment ser vista amb el seu contingut real o mostrant asteriscos com fins ara.
Impressió de factura simplificada amb els requisits exigits per la nova normativa que obliga a substituir els tiquets a partir d'1 gener 2013. Opcionalment s'hi poden incloure les dades fiscals del client (i l'impost indirecte desglossat).
Compatibilitat amb Windows 8 (32 i 64 bits).
El Bloc de Notes conserva per a sessions posteriors la mida, posició i estat (normal o maximitzat) definits per l'usuari l'última vegada que el va fer servir.
En el llistat d'IVA, quan la quantitat a ingressar pel Model 130 surt inferior a zero, el programa l'expressa com a zero, d'acord amb la normativa de la Hisenda espanyola. Per a més informació de l'usuari, ara s'hi fa constar també l'import real negatiu.
Els registres de factures rebudes permeten ser associats al document en format digital enviat pel proveïdor.
La factura pot ser oberta i visualitzada des de dins del programa.
Suport per a canvi de tarifes d'IVA en xarxes locals.
Suport per a canvi de tarifes d'IVA en factures de proveïdors.
Suport per a l'augment de les retencions per IRPF.
Suport per a la reclassificació impositiva d'alguns articles de material escolar que passaran del tipus superreduït al normal (Resolució 02-08-12 de la Direcció General de Tributs).
S'hi afegeix una colla de funcions específiques per a fer la vida més fàcil a l'usuari davant el proper canvi de tarifes d'IVA que la Hisenda espanyola ha imposat a partir de l'1 de setembre de 2012.

El programa farà servir a partir d'ara una base de dades externa contenint totes les tarifes d'IVA (i RE) que han estat vigents des de finals de 1994 i que utilitzarà per a aplicar els tipus que corresponguin segons la data d'emissió del document de compra o de venda.

Preparat per a futurs canvis. Aquesta base de dades és modificable per l'usuari des de dins mateix de WinOmega, per tal que pugui enregistrar les noves tarifes de l'impost indirecte que poguessin ser decretades amb posterioritat, amb total autonomia, de manera que ja no us caldrà ajuda externa.

I aquest fitxer pot ser protegit a Configuració a fi de prevenir que l'usuari hi pugui introduir modificacions inadvertidament.

Funció que permet la reclassificació impositiva d'articles (el trasllat de forma massiva de productes des d'un tipus d'impost indirecte a un altre tipus de l'impost), com properament succeïrà amb el pas del tipus reduït al normal.

Per a la cerca d'articles, clients, proveïdors i agents a Internet s'afegeix DuckDuckGo, l'avantatge principal del qual és el respecte a la privacitat de l'usuari, de manera que no anota les seves preferències ni enregistra les dades de cerca, com fan altres cercadors per al seu ús amb finalitats publicitàries.
Les taules comparatives de magatzem i facturació disposen d'un botó per a obrir la calculadora.
Els textos lliures d'albarans agrupats es mostren separats amb un subtítol on consta el número i data del document al qual corresponen. Així mateix, el programa eliminarà automàticament els textos que siguin idèntics, per tal d'evitar repeticions indesitjades.
En facturar albarans de forma agrupada s'ofereix l'opció de que la factura obtinguda capturi el text lliure combinat de tots els albarans i no només de l'últim.
S'afegeix funció d'ajuda a la reixeta de canvis d'entrades de mercaderia.
A la reixeta de canvis d'entrades de mercaderia es mostra una columna amb el camp Ubicació de l'article.
La funció per a enregistrar entrades de mercaderia mostra també el camp Ubicació de l'article i en permet la modificació sobre la marxa.
La funció de clonar clients permet, opcionalment, arrossegar la base de dades d'articles comprats per l'original. Aquesta operació pot ser especialment útil quan es tracta d'un client que canvia la raó social o identificació fiscal, o en registrar un nou client associat a una cadena o cooperativa d'establiments al qual haurem d'aplicar els mateixos preus i descomptes que als altres.
Llistat de càrrega per a l'enviament de la mercaderia mitjançant repartidors. Facilita la feina del magatzem i el del mateix repartidor.
El registre d'entrades de mercaderia permet l'edició sobre la marxa del camp Notes de l'article, independentment de les Notes específiques de l'entrada.
Llistat de cobraments de factures, filtrable per data, forma de pagament i client, disponible en reixeta i vista prèvia. Inclou també els cobraments a compte o parcials, i permet agrupar els cobraments per dia.
La finestra per a enregistrar cobraments a compte incorpora una llista desplegable amb les formes de pagament disponibles, per tal de facilitar-ne la captura i introducció en el camp corresponent.
El botó per defecte a les pantalles per a obtenir llistats és ara el de la vista prèvia, a fi d'evitar-ne la impressió de forma inesperada quan es prem la tecla Retorn.
Canviar la carpeta de treball és ara una funció protegible a través de Configuració, pestanya Seguretat.
La funció Fitxers > Llistats mostra un botó addicional per a marcar totes les caselles amb un sol clic. Útil per a facilitar les exportacions de dades en format MS Excel.
Canvi de format a la secció Consultes i respostes de l'ajuda, per a una lectura més fàcil i agradable.
La funció Fitxers > Llistats permet opcionalment obtenir la impressió amb un sol subjecte (article, client, proveïdor, agent) per pàgina i la resta de l'espai en blanc. Útil, per exemple, per a anotacions quan es fan visites a clients, o al magatzem quan cal anotar a mà dades de cada article.
Adaptació a la nova normativa de la Hisenda espanyola dels llistats d'ajuda per a presentar el Model 347, on ara caldrà desglossar els imports per trimestres.

Opcionalment el programa permet obtenir aquest llistat de manera que les dades de cada client o proveïdor apareguin en una pàgina independent i separada de les altres, per si l'usuari vol enviar-los als interessats.

Amb motiu de les reestructuracions -fusions i absorcions- i els consegüents canvis de denominació experimentats recentement per un gran nombre d'entitats del sistema bancari hem actualitzat la base de dades externa d'on WinOmega extreu aquests noms en el moment d'omplir les fitxes de clients i proveïdors.

Addicionalment el programa corregeix automàticament la fitxa dels clients i proveïdors on consti un nom bancari obsolet quan l'usuari obre la vista prèvia d'una factura, albarà, pressupost o comanda, o quan dóna l'ordre d'impressió o envia el document per correu electrònic, de manera que no haurà de perdre el temps canviant manualment aquests noms fitxa per fitxa.

Compatibilitat amb la majoria dels petits ordinadors portàtils de baix cost coneguts com a Netbook, en els quals la resolució de pantalla ve limitada de fàbrica a 1024x600.
S'afegeix la funcionalitat d'inserir/sobreescriure a l'edició del camp Text lliure a comandes a proveïdors, pressupostos, albarans i factures a clients, i del camp Notes a les fitxes de registre d'entrades de gènere i de factures rebudes.
Accés directe a l'editor de textos des de les pantalles d'altes i canvis de comandes a proveïdors, i pressupostos, albarans i factures a clients, on entre altres coses es pot crear un missatge i enviar-lo per email al proveïdor, al client o a l'agent comercial sobre la marxa sense que calgui tancar el document original.
Optimitzat el funcionament d'alguns processos a la fitxa d'edició d'articles, clients, proveïdors i agents comercials.
Canvis interns menors i petits ajustaments.
Connexió amb un mòdul extern que permet la sincronització de les dades amb un dispositiu mòbil. Molt útil per als usuaris que reparteixen la mercaderia en mode autovenda i els cal dur un dispositiu mòbil amb tota la informació de clients, magatzem i facturació, actualitzable sobre la marxa.
Conjunt de funcions per a obtenir dades comparatives sobre l'evolució del negoci durant els darrers sis anys, detallades per mesos i en format de taula, composta per un total de 132 cel·les numèriques. De gran utilitat per a les anàlisis prèvies a la presa de decisions empresarials. Un complement excel·lent de les funcions de gràfics ja existents.

Les taules disponibles, l'ampliació de les quals en el futur queda oberta, són les següents:

 • Vendes d'articles per quantitat
 • Vendes d'articles per import
 • Facturació emesa per client
 • Facturació rebuda per proveïdor
 • Facturació emesa per agent comercial
 • Marge de benefici per article
 • Marge de benefici per client
 • Marge de benefici per proveïdor
 • Marge de benefici per agent comercial
Totes les taules es poden imprimir i copiar al porta-retalls, permeten el filtrat per article, per client, per proveïdor o per agent, segons el cas, i inclouen columnes intercalades mostrant l'increment registrat entre els mateixos mesos d'anys consecutius. Els increments negatius apareixeran en color vermell.
Les taules esmentades, a més d'estar disponibes al menú principal del programa, es poden obtenir també des de les fitxes d'articles, clients, proveïdors i agents, segons el cas, on ja apareixen filtrades amb les dades corresponents a la fitxa a pantalla.
L'accés a les taules es pot protegir a través de la funció de Configuració, pestanya Seguretat, de dues maneres diferents segons el grau de confidencialitat necessari, bé sigui deshabilitant les opcions de menú i els botons, o bé fent que siguin invisibles. L'accés a Configuració, com en versions anteriors, es pot protegir amb contrasenya.
Importants millores en la configuració de l'aspecte visual de la pantalla principal del programa.
 • Possibilitat d'afegir-hi lliurement una imatge, logotip, dibuix o fotografia qualsevol, en formats png, jpg, jpeg, gif i bmp.
 • La imatge es pot col·locar centrada o sense centrar, i mantenint-ne la mida original o ajustant-la a les dimensions de la pantalla.
 • Si no s'ajusta, i la imatge és més petita que la pantalla, es pot triar el color de fons que omplirà l'espai lliure al seu voltant.
 • En comptes d'una imatge s'hi pot posar un gradient de colors, i escollir entre sentit vertical i horitzontal.
 • O senzillament omplir-ho tot amb un color uniforme.
Això permet a l'usuari canviar l'estètica del fons de pantalla sempre que vulgui, reconfigurant-lo totalment al seu gust.
La funció de Status en el menú Ajuda mostra la data i hora en què s'ha fet la darrera còpia de seguretat, amb el nom de la carpeta on ha estat dipositada, per a informació de l'usuari.


Versió 6.30 (maig 2011)

La fitxa d'articles incorpora la funció de copiar al porta-retalls, des d'un botó i dues opcions en sengles menús.

Les fitxes d'articles, clients, proveïdors i agents incorporen la funció de retallar al porta-retalls.

Les quatre fitxes anteriors permeten usar també les tres operacions amb el porta-retalls a les llistes desplegables que admeten l'entrada de dades des del teclat.

A la pantalla de canvis d'entrades de gènere s'ha afegit una calculadora.
La funció que permet saltar d'un registre al següent o a l'anterior mantenint premudes les fletxes dreta o esquerra a les reixetes d'articles, clients, proveïdors, agents i telèfons s'estén a les reixetes d'entrades de gènere i factures de proveïdors.

Aquesta funció, a més, esdevé opcional, de manera que l'usuari pot activar-la i desactivar-la d'acord amb la seva conveniència.

A Facturació > Llistats > Deute, les columnes del risc i el disponible, que sortien fixes, a partir d'ara són opcionals.
El llistat que s'obté a Facturació > Llistats > Proveïdors permet incloure-hi també les factures sense venciment (vegeu Consultes i Respostes, nº 278, a l'ajuda).
Connexió amb un mòdul extern que permet la importació automàtica de dades a partir d'un fitxer en format MS Excel. De gran utilitat per a les empreses que reben periòdicament dels proveïdors la llista d'articles amb la tarifa de preus en aquest format. En cas que l'article no existeixi a la base de dades hi serà afegit i, quan ja hi sigui, se n'actualitzaran els preus de cost i de venda d'acord amb la nova tarifa. Ampliar-ne informació.
El reindexat esdevé transparent per a l'usuari en mostrar-se en temps real el detall de cadascuna de les operacions realitzades, amb la data i l'hora, més la possibilitat de copiar al porta-retalls l'informe obtingut.
Funció per a executar una aplicació externa, o obrir un fitxer amb extensió coneguda, o fins i tot un lloc web, des del menú de la pantalla principal o mitjançant la tecla Control+X. Configurable per l'usuari.
El llistat de vendes al menú Facturació inclou opcionalment el camp Risc de cada client.
L'avís que mostra el programa quan s'emet una comanda, albarà, pressupost o factura amb import total igual a zero esdevé opcional, a través de configuració.
Funció acessible des de la reixeta principal d'articles per a visualitzar a quins pressupostos està inclòs cada article.
Gestió d'e-Factures (factura electrònica o telemàtica): Obtenció de factures i qualsevol altre document signat mitjançant un dels procediments reconeguts per la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria espanyola), el que fa servir codificació Base64 i signatura PKCS#7. Les factures signades per WinOmega es creen en format Adobe Reader (PDF) i duen extensió F64.
Gestió d'e-Factures: Les factures signades poden ser enviades per e-mail de forma automàtica al client que les sol·liciti just en acabar-ne l'emissió, o en qualsevol altre moment amb posterioritat.
Gestió d'e-Factures: Verificació de qualsevol document rebut, especialment factures, que hagi estat signat mitjançant el procediment de la AEAT citat més amunt. Després de la verificació WinOmega pot obrir automàticament aquest document, executant el programa associat, per tal de visualitzar-lo o obtenir-ne una còpia impresa en paper.
Els rebuts domiciliats segons la norma 58 poden ser filtrats per a valors diferents dels 7 dies de venciment que fins ara eren fixos i invariables.
Les factures (i albarans i pressupostos) multipàgina imprimeixen les dades completes del client a totes les segones pàgines (codi, nom fiscal, identificació fiscal, domicili, codi postal, població i província).
Arxiu digital d'albarans. El programa crea en disc un arxiu d'albarans emesos que suposa un important estalvi en costos d'impressió, espai d'emmagatzemament i gestió administrativa.
La configuració d'impressió de les columnes Impost indirecte (IVA), Preu brut, Descompte, Preu net i Import a pressupostos, albarans i factures emesos a clients es fa independent per a cada tipus de document.
En registrar factures de proveïdor els camps número de factura i número d'albarà admeten ara 15 caràcters en comptes de 10.
Funció per activar el tallat automàtic del paper en la impressió de tiquets.
Els llistats de vendes i compres inclouen una columna amb el codi de província, per tal de facilitar la confecció del model 347 de la Hisenda espanyola.
Algunes de les pantalles d'utilització més freqüent poden ser redimensionades. Especialment per a resolucions més grans de 1024 píxels d'amplada, altres finestres de molt ús poden adoptar l'estat normal (de mida més petita) i el maximitzat, a gust de l'usuari, estat i mides que es conserven en sessions posteriors.
A les pantalles d'emissió i canvis d'albarans, pressupostos i factures amb un sol clic es poden fer invisibles les columnes Preu Llista i Descompte, i també el preu de cost i el marge mostrats al peu. Útil per a negocis que venen a preu fix, sense descompte, o en casos en què el client pot estar veient la pantalla mentre s'està emetent la seva factura.
Paquet de funcions específiques per facilitar la transició als nous tipus d'IVA que la Hisenda espanyola ha decretat a partir de l'1 de juliol de 2010.
El llistat de vendes de magatzem permet incloure-hi també els articles sense venda.

El llistat de compres de magatzem permet incloure-hi també els articles sense compra.

Per a més agilitat, es pot evitar el pas pel camp Seguiment de la línia de detall en emetre albarans, pressupostos i factures, configurable.
Camp addicional a les línies d'albarans i factures a clients, on manualment es pot enregistrar el lot de fabricació, el número de sèrie, la caducitat, o un codi de traçabilitat dels articles venuts. El contingut d'aquest camp apareix imprès a albarans i factures emesos a sota del nom de cada producte.

Obtenció d'un llistat amb la relació de tots els clients als quals ha estat enviat un article amb aquesta identificació, mostrant el número i data del document de sortida, i la quantitat venuda.

Una altra utilitat d'aquesta funció és la possibilitat d'afegir un comentari o text lliure curt sota la descripció de cada article a albarans, pressupostos i factures.

Els gràfics de facturació poden ser filtrats per client o per proveïdor, a més de fer-ho per dates com fins ara.
Les pantalles de gràfics inclouen accés a la calculadora, calendari i bloc de notes.
El llistat d'IVA desglossa els imports suportats (factures de proveïdors) per a cadascun dels tipus vigents. Útil, entre altres, per a omplir el Model 390 o resum anual d'IVA.
Funcions per a obtenir un llistat detallat de les compres, vendes i moviments consolidats des de la fitxa de cada article.
En la impressió d'etiquetes de clients, proveïdors i agents es poden configurar també l'alçada i el marge inferior, perquè sigui més fàcil d'adaptar als diferents models de fulls existents.
Compatibilitat amb Windows 7.
La funció Articles agrupats a la impressió de factures té ara la capacitat de separar els articles amb la descripció diferent encara que el codi i el preu net coincideixin. Especialment útil per agrupar línies a les factures amb articles no registrats, operació impossible en versions anteriors per tenir aquests articles el codi en blanc.
La cerca d'articles, clients, proveïdors i agents a Internet inclou també el nou cercador Bing.
Opcionalment es poden crear pressupostos o factures pro-forma que descomptin l'existència del magatzem en el mateix moment de l'emissió, per si es vol deixar el gènere reservat.
Es pot forçar l'entrada en majúscules dels noms i descripcions d'articles de forma independent a l'entrada en majúscules dels noms de clients, proveïdors i agents comercials.
El llistat d'IVA mostra també al requadre final la base imposable que correspon al tipus zero.
Funció per a obrir la carpeta del programa mitjançant l'Explorador d'arxius.
Gestió de les anomenades Ecotaxes als documents de venda, també conegudes com Reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), Eliminació de residus (ER), Punt verd i Cànon de reciclatge. Hi estan obligats els sectors de material elèctric i electrònic, i alguns d'alimentació.
Impressió d'etiquetes d'enviament a clients des de les pantalles d'emissió i canvis d'albarans i factures.
Les etiquetes de clients poden ser impreses opcionalment amb l'adreça de lliurament en lloc de l'adreça fiscal, de manera que poden ser utilitzades en el transport de gènere.
Adaptació del llistat d'IVA al nou Model 303 de la Hisenda espanyola.
Compatibilitat amb ContaPlus Elite 2009. Exportació de factures rectificatives amb el número, data i base imposable de la factura rectificada.
La finestra de cerca d'articles mostra una nova columna amb la clau de família, la qual cosa permet ordenar i cercar també per aquest camp.
La verificació dels codis d'identificació fiscal (CIF) s'adapta a la nova normativa de la Hisenda espanyola vigent a partir de l'1 de juliol de 2008.
L'exportació de fitxers en formats dBase, FoxPro i Ascii inclou també ara les dades d'albarans, pressupostos, factures i comandes a proveïdors.
El nom dels camps que apareixen a la zona esquerra de la capçalera d'albarans, pressupostos, factures i comandes poden ser alineats cap a l'esquerra o cap a la dreta, en funció del gust de l'usuari. Fins ara sortien invariablement alineats cap a la dreta.
Impressió de factures, albarans, pressupostos i comandes en idioma occità, definible individualment per client.
S'inclou el basc entre els idiomes per als quals es pot crear un text lliure fix i un text electrònic fix en pressupostos, albarans, factures i comandes.
La configuració del color del títol de les línies de detall, i la seva condició de ressaltada, es fa independent per a cadacun dels documents, albarans, factures i pressupostos.
Impressió de factures, albarans, pressupostos i comandes en basc, definible individualment per client.
Gestió de la retenció especial per IRPF en el sector agrari.
S'inclou un segon camp lliure en els rebuts que pot fer-se servir, per exemple, per a comunicar al client el compromís de pagar l'import expressat en la data de venciment i entitat bancària acordats.
La configuració perquè els albarans surtin valorats o sense es pot també definir de manera individual per a cada client.
El text al peu d'albarans, factures i pressupostos s'expandeix fins a admetre diverses línies, de manera que s'hi poden incloure condicions de venda, devolució o garantia, o les exigències de la Llei de Protecció de Dades.
Les factures resumides amplien el límit de detall des de 54 caràcters fins a 70, per tal de donar cabuda al número i data de l'albarà més el número de comanda complet, sense que aquest text quedi truncat.
Per a més agilitat, es pot evitar el pas pel camp Descompte en emetre albarans, pressupostos i factures, configurable.
La finestra principal del programa i les reixetes principals d'articles, clients, proveïdors i agents conserven per a la sessió següent el seu estat (maximitzat o normal), la posició a pantalla, i la mida. Inclosa funció de screen snap (s'adhereixen a les vores de la pantalla quan s'hi acosten).
La llista desplegable Selecció a les reixetes principals d'articles, clients, proveïdors i agents recorda per a posteriors sessions del programa la darrera posició triada.
Habilitada la roda del ratolí per a moure's amunt i avall per les reixetes de dades i les llistes desplegables.
Botó per a cercar a Internet tota mena d'informació sobre cada article i agent comercial mitjançant l'ús dels cercadors actualment més coneguts.
Botó per a cercar a Internet tota mena d'informació sobre cada client i proveïdor mitjançant l'ús dels cercadors actualment més coneguts.
Funció per autocompletar opcionalment la població i el codi postal dels clients, proveïdors i agents a les pantalles d'altes i de canvis, a l'estil del text predictiu, suggerint-ne el nom a mesura que es va teclejant.
Exportació del registre d'entrades de gènere en format XLS, que pot ser obert amb MS Excel, MS Access i OpenOffice.org.
La llista de preus d'articles permet definir-hi el nombre de còpies que desitgeu imprimir.
Exportació de la facturació de proveïdors i formes de pagament en format XLS.
Funció per autocompletar opcionalment els noms d'articles a les pantalles d'altes i de canvis, a l'estil del text predictiu, suggerint-ne el nom a mesura que es va teclejant. De gran utilitat especialment quan es gestionen articles amb noms molt semblants.
El camp Nom dels articles ofereix opcionalment una llista desplegable amb el nom de tots els articles existents amb possibilitat de captura, per agilitar-ne la introducció.


Versió 6.20 (març 2008)

Exportació de proveïdors, formes de pagament i d'enviament, i agents comercials i formes de pagament, en format XLS, que pot ser obert amb MS Excel, MS Access i OpenOffice.org.
Des del menú Fitxers > Llistats es poden exportar els fitxers d'articles, clients, proveïdors i agents comercials en format XLS, amb lliure elecció de camps i possibilitat de filtrat.
Exportació de clients, famílies, formes de pagament i d'enviament, i articles i famílies, en format XLS.
La llista de preus general permet també usar com a base de càlcul el preu de cost actual o el preu de cost mitjà més un increment.
Els pressupostos amb cobraments a compte mostren opcionalment al peu l'import total d'aquests cobraments.
La impressió de tiquets de caixa permet configurar-ne el nombre de columnes entre 30 i 40.
Introducció de cobraments a compte a albarans, pressupostos i factures també a les pantalles d'altes.
Per a més agilitat, es pot evitar el pas pel camp Preu llista en emetre albarans, pressupostos i factures, configurable.
Finestra per consultar i capturar sobre la marxa el darrer preu o el darrer descompte aplicats a altres clients en el mateix article durant l'emissió d'albarans, pressupostos i factures.
Les configuracions de seguretat inclouen la possibilitat de protegir la reixeta de factures de proveïdors contra qualsevol modificació i de blocar l'accés a les funcions que mostren el marge obtingut a pressupostos, albarans i factures, als llistats de marge i a les funcions de gràfics als menús de Magatzem i Facturació, i a la gestió de factures de proveïdors.
Els llistats de factures a clients permeten ser filtrats també per la forma de pagament.
El llistat de factures rebudes inclou opcionalment la forma de pagament i el número de compte bancari.
La pantalla de canvis de factures de proveïdor mostra al peu l'import pendent de pagar de cadascuna.
La impressió dels cobraments a compte a factures es fa opcional.
Les factures amb cobraments a compte mostren al peu l'import total d'aquests cobraments.
Els rebuts amb diversos terminis descompten els cobraments a compte.
Les factures amb diversos venciments mostren al peu opcionalment l'import de cada termini.
Les comandes, albarans, pressupostos i factures poden mostrar a pantalla l'hora d'emissió.
En registrar factures rebudes, si el proveïdor té marcat a la fitxa el camp Advertiment el programa emet un avís i mostra el contingut del camp Notes.
Impressió automàtica d'etiquetes en acabar la impressió d'un albarà, factura o pressupost.
Impressió d'etiquetes des de les pantalles d'albarans, factures i pressupostos, durant la seva emissió o amb posterioritat, de tots els articles o només de l'article a la línia activa.
L'informe d'enviament de rebuts al banc per les normes 19 i 58 es conserva independent per cada data en una carpeta a part, per si en calgués la reimpressió.
Es pot imprimir el nombre d'etiquetes repetides que es vulgui dels articles seleccionats a la reixeta.
Possibilitat de conservar en fitxer múltiples configuracions d'etiquetes de clients, proveïdors i agents comercials.
Possibilitat de conservar en fitxer múltiples configuracions d'etiquetes d'articles.
El nombre d'etiquetes impreses de cada article pot ser igual a l'existència. Es pot imprimir el nombre d'etiquetes repetides que es vulgui dels articles seleccionats a la reixeta.
Els textos lliures fixos de pressupostos, albarans i factures es fan independents entre ells, de manera que cadascun pot incorporar el seu propi text fix.
El sistema d'ajuda permet fer cerques més eficients mitjançant l'ús dels operadors lògics and, or, near i not.
Les reixetes de canvis d'entrades i factures de proveïdors conserven per a una sessió posterior l'amplada i la posició de les columnes que l'usuari hagi pogut redefinir. Funcions per a restaurar-ne la configuració predeterminada.
Les configuracions de seguretat inclouen la possibilitat de blocar també l'accés a les opcions de Magatzem i Textos.
Les opcions de menú blocades per raons de seguretat poden mostrar-se invisibles en comptes de fer-ho desactivades, a elecció de l'usuari.
Les configuracions de seguretat inclouen la possibilitat de blocar també l'accés a les opcions de Comandes, Entrades, Sortides i Pressupostos del menú de Magatzem.
A canvis de factures de proveïdors es mostra una nova columna amb l'import de la factura després de descomptada la retenció per IRPF. Les factures amb import total negatiu apareixen en un color destacat.
Les anotacions a l'agenda es poden repetir automàticament amb una freqüència definible per l'usuari, des d'una vegada cada dia fins a una cada diversos anys.
Amb les etiquetes de clients, proveïdors i agents comercials es pot definir la posició inicial d'impressió, per tal d'aprofitar fulls que no havien estat completats en una tirada anterior.
Impressora independent per a etiquetes.
Amb les etiquetes d'articles es pot definir la posició inicial d'impressió, per tal d'aprofitar fulls que no havien estat completats en una tirada anterior.
Les reixetes principals de clients, proveïdors i agents comercials poden ser ordenades per data d'alta o antiguitat.
La reixeta principal de clients permet ordenar també per família i codi, i per família i nom, a més de cercar incrementalment pel camp Família.
La captura d'adreces a l'editor de textos pot incorporar-hi també el número de telèfon.
Les etiquetes de clients, proveïdors i agents permeten la inclusió del número de telèfon de contacte.
Funció per imprimir el contingut del camp Notes directament des de les fitxes d'articles, clients, proveïdors i agents.
El registre d'entrades de gènere incorpora un camp de text d'alta capacitat per anotar-hi observacions.
El llistat de facturació de proveïdors inclou una columna amb les retencions.
Funció per reiniciar el tipus de lletra del text lliure d'albarans, pressupostos i factures.
Possibilitat de configurar el format del text lliure d'albarans, pressupostos i factures també des de les pantalles d'altes i canvis.
El text lliure d'albarans, pressupostos i factures permet que li sigui definida una font de forma general, incloent-hi tipus de lletra, mida, negreta, cursiva i color. A les pantalles d'altes i canvis es mostra el text en el format real amb que serà imprès.
La funció Localitza a les reixetes principals d'articles, clients, proveïdors i agents inclou també la cerca dins el camp Notes.
Funció per fer cerques de text dins el camp Notes d'articles, clients, proveïdors i agents des de les pantalles de canvis.
Configuració dels marges esquerre i superior en la impressió de rebuts.
Les configuracions de seguretat inclouen la possibilitat de blocar l'accés al menú complet de Facturació.
Els gràfics de magatzem i facturació poden ser desats també en format PNG.
Els albarans, pressupostos, factures, comandes, rebuts i llista de preus admeten també gràfics en format PNG a més dels formats habituals.
Compatibilitat amb fitxers gràfics en format PNG (Portable Network Graphics) en carregar la imatge a la fitxa d'articles.
Cerca ràpida de qualsevol fragment de codi o descripció d'article dins les línies de detall a totes les comandes existents.
Cerca ràpida de qualsevol fragment de codi o descripció d'article dins les línies de detall a tots els albarans, pressupostos i factures existents. De gran utilitat, entre altres, per localitzar caducitats, lots i números de sèrie.
Procediment alternatiu per a l'activació de la llicència.
Al llistat d'inventari de magatzem es pot triar entre la inclusió del codi de l'article o de la referència.
Opció a les fitxes d'articles perquè recalculi els preus de venda en lloc dels increments i marges quan es canviï manualment el cost actual.
En registrar entrades de gènere a magatzem es poden actualitzar els preus de venda en funció de la variació del preu de cost actual o del preu de cost mitjà, a elecció de l'usuari.
Les pantalles de canvis d'albarans, pressupostos, factures i comandes poden ser filtrades per a un únic client o proveïdor, de manera que es poden veure de forma correlativa tots els documents que li han estat emesos.
Des d'altes i canvis de comandes es pot obrir les finestres amb l'historial de les comandes, entrades i factures que han estat registrades al proveïdor a pantalla.
Funcions per a accedir directament a l'historial de comandes, entrades i factures emesos a un proveïdor des de la mateixa fitxa del proveïdor.
Per a més agilitat, s'hi afegeix la possibilitat d'executar les funcions anteriors mitjançant botons a pantalla, que es poden ocultar si es vol.
Des d'altes i canvis de pressupostos, albarans i factures es pot obrir les finestres amb l'historial dels pressupostos, albarans i factures que han estat emesos al client a pantalla.
Funcions per a accedir directament a l'historial de pressupostos, albarans i factures emesos a un client des de la mateixa fitxa del client.
S'amplia la capacitat d'alguns camps de clients, proveïdors i agents comercials. El nom comercial, nom fiscal i nom de lliurament passen de 40 a 50 caràcters. L'adreça electrònica de 50 a 60. I l'adreça web de 40 a 60. La longitud més gran de l'adreça electrònica facilita la tramesa de documents a dos destinataris simultàniament.
Impressores independents per a albarans, pressupostos, factures, tiquets, rebuts i comandes.
Impressió en paper continu d'albarans, pressupostos i factures, des de 6 fins a 12 polzades.
La zona inferior d'albarans, pressupostos i factures pot modificar automàticament l'altura en funció de la quantitat de dades que contingui, amb la qual cosa s'aconsegueix més espai per a les línies de detall a la part central.
Els rebuts impresos en paper poden ara ser configurats d'una manera més intuïtiva per arrossegament dels conceptes amb el ratolí.
En la impressió d'albarans, factures i pressupostos es pot configurar la posició del nom i domicili del client, per tal que aquestes dades apareguin centrades a la finestra del sobre.
La pantalla de canvis de factures rebudes ofereix un filtre ràpid per mostrar només els registres a partir d'una data determinada.
La pantalla de canvis d'entrades ofereix un filtre ràpid per mostrar només els registres a partir d'una data determinada.
Optimitzat per a resolució de pantalla 1024x768, que serà la recomanada a partir d'ara. El programa ja no és apte per a ser usat amb resolucions inferiors.
La utilitat per a canvis de preus incorpora també el preu tarifa.
Les funcions per a verificar albarans i factures permeten que l'usuari triï les anomalies que s'han de cercar.
Funció de revisió d'albarans que us permetrà detectar algunes anomalies importants, com salts numèrics, dates no correlatives, imports nuls, albarans orfes de client o sense NIF.
La còpia de seguretat automàtica incorpora altres fitxers auxiliars, com els textos predeterminats, el del bloc de notes i la llista de preus, i les configuracions completes de l'usuari incloent-hi les que es desen al Registre de Windows. Especialment útil quan cal reinstal·lar el programa a un nou ordinador o després de formatar-ne el disc dur, i quan s'instal·la a múltiples punts d'una xarxa local, per tal que tots ells tinguin les mateixes configuracions.
Configuració perquè es mostrin novament els quadres de diàleg Primeres passes amb WinOmega i Còpia de seguretat externa, que podrien haver-se ocultat a petició de l'usuari.
Possibilitat de no emmascarar la contrasenya d'accés.
Visor del porta-retalls disponible a moltes pantalles.
Per als que treballen indistintament amb diverses sèries numèriques de factures i canvien sovint d'una a l'altra, i per tal d'evitar confusions, es pot indicar al programa que sempre s'iniciï amb la mateixa sèrie, o bé que ho consulti cada vegada.
Funció per facilitar la introducció de descripcions llargues a pressupostos, albarans i factures, molt utilitzades per instal·ladors, tallers i empreses de serveis, de manera que el programa trenca les línies que excedeixen la capacitat establerta, i automàticament n'obre una de nova, sense que l'usuari se n'hagi de preocupar.
S'amplia a la pantalla d'altes de pressupostos, albarans i factures la funció per a modificar els camps preu de cost i comissió, que només estava disponible a canvis.
Possibilitat de modificar manualment els camps preu de cost i comissió a cada línia d'article a pressupostos, albarans i factures, que fins ara hi quedaven ocults. Aquests valors es fan servir als llistats de marge i de comissions. Especialment útil quan es treballa amb articles no registrats.
El llistat de factures de proveïdors permet triar entre la impressió del número de recepció o el número de factura.
Nou sistema d'ajuda més modern i eficient, en format HTML, compatible amb Windows Vista, amb opcions addicionals d'índex, cerca i favorits que en faciliten en gran mesura la navegació.
La finestra de cerca de clients i proveïdors admet també cercar per codi postal.
El llistat de previsió de cobraments o de cartera computa també els cobraments a compte, configurable.
Gestió de cobraments a compte de pressupostos i albarans.
El llistat de deute de clients computa també els cobraments a compte.
Gestió de pagaments parcials a compte de factures. Finestra per enregistrar la data i l'import pagat, mostrant-hi el saldo pendent, possibilitat d'entrar-hi la forma de pagament o altres comentaris, i imprimir un detall dels pagaments. El llistat de factures pendents inclou la quantitat real pendent de pagar de cada factura.
Impressió de rebuts lliures, sense vinculació amb una factura, amb import, número, dates i dades del client totalment definibles per l'usuari.
Llistats de cobraments a compte de factures.
La funció de localitzar factures per diversos criteris permet també trobar les que hagin rebut cobraments a compte.
Gestió de cobraments parcials a compte de factures. Finestra per enregistrar la data i l'import cobrat, mostrant-hi el saldo pendent, i possibilitat d'entrar-hi la forma de cobrament o altres comentaris. Es poden imprimir rebuts amb l'import cobrat i amb el romanent. El llistat de factures pendents inclou la quantitat real pendent de cobrar de cada factura.


Versió 6.10 (abril 2006)

La reixeta de canvis de factures de proveïdors permet ressaltar en color les línies de les pagades.
La reixeta d'articles demanats permet ressaltar en color les línies dels que han estat rebuts.
Pantalla per visualitzar en forma de reixeta tots els articles inclosos a comandes a proveïdors, amb opció de filtrar per diversos criteris, i possibilitat d'obtenir un llistat imprès dels pendents de rebre.
La llista de preus específica del client permet definir un increment addicional, positiu o negatiu, que s'afegeix al descompte existent.
Funció per a ordenar les línies de detall de les comandes a proveïdor segons el codi, la descripció, la quantitat demanada, la quantitat pendent, el tipus de l'impost o el preu de cost, ascendent o descendent.
Funció per a ordenar les línies de detall d'albarans, factures i pressupostos segons el codi, la descripció, la quantitat, el tipus de l'impost, el preu de llista o el preu net, ascendent o descendent.
Possibilitat de rebre un advertiment en el moment d'iniciar una nova factura de venda quan el client tingui albarans pendents de facturar.
Des de la fitxa de clients es pot conèixer el nombre d'albarans pendents de facturar.
Es pot consultar l'hora d'emissió de qualsevol comanda, pressupost, albarà i factura des de la pantalla de canvis.
S'amplia el nombre de comptes als quals es pot exportar al programa ContaPlus.
La llista de preus d'articles permet aplicar un descompte o un recàrrec sobre tots ells.
Possibilitat d'emmascarar el número de compte bancari mitjançant asteriscos a factures, pressupostos i comandes.
L'exportació de factures al programa de comptabilitat ContaPlus ha estat ampliada per tal que cada tipus d'impost (IVA) i recàrrec d'equivalència sigui traspassat a un compte diferent.
Les configuracions de seguretat inclouen la possibilitat de blocar també l'accés a la funció Fullejar articles.
Funció per completar sobre la marxa els codis de barres amb el dígit de control en registrar altes d'articles, amb l'opció d'autonumerar.
Les dades bancàries presents a les pantalles de domiciliar rebuts segons les normes 19 i 58 poden ser desades en un fitxer per ser recuperades després. Això permet utilitzar fàcilment els serveis de diversos bancs sense necessitat d'introduir-ne les dades cada cop.
Ordenació per data de pagament a la pantalla de canvis de factures de proveïdors.
Àmplies possibilitats per a configurar la impressió dels tiquets de caixa. Marge inferior, marge esquerre, aspecte de les línies horitzontals, port de sortida, impressió directa, impressora independent de la que es fa servir per a les factures, suma de quantitats, desglossament de l'impost, tipus de lletra, impressió en negreta de la 1ª línia de la capçalera i la línia de totals, obertura del calaix i text de les línies de la capçalera.
Es poden marcar els albarans que no han de ser facturats per tal de simplificar la pantalla de facturar albarans i els llistats de pendents, d'on seran exclosos.
Possibilitat de repetir client en emetre albarans i factures, per no haver d'entrar-ne el codi cada vegada.
Els tiquets de caixa imprimeixen l'import rebut en efectiu i el canvi tornat, la forma de pagament, el nom o codi de la persona que ha atès el client, la quantitat de cada article fins amb quatre xifres decimals, l'hora d'emissió, i al peu es pot afegir un nombre il·limitat de línies amb text lliure.
Possibilitat de consultar i modificar les dades d'un article mentre s'està emetent una factura, albarà, pressupost o comanda, sense abandonar el document.
Possibilitat de consultar i modificar les dades d'un proveïdor mentre se li està emetent una comanda, sense abandonar el document.
Possibilitat de consultar i modificar les dades d'un client mentre se li està emetent una factura, albarà o pressupost, sense abandonar el document.
La pantalla de facturar albarans permet obtenir la suma d'imports dels albarans seleccionats i mostra l'import total de cadascun.
Impressió simple de tiquets a partir d'albarans, factures i pressupostos.
La pantalla de comandes a proveïdors mostra les unitats per contenidor de cada article.
Les finestres de cerca de clients, proveïdors i agents permeten cercar també per la identificació fiscal (NIF/CIF).
En emetre pressupostos, albarans i factures, el programa emet un advertiment si se sobrepassa la quantitat de venda màxima de cada article.
Nou camp d'articles Venda màxima.
En enregistrar entrades de gènere el programa introdueix automàticament el preu de tarifa i el descompte del proveïdor.
Nous camps d'articles preu de tarifa i descompte del proveïdor.
En emetre factures, albarans i pressupostos el programa pren com a quantitat per defecte el valor del camp Venda mínima.
Nou camp d'articles Venda mínima.
El llistat de mínims i l'emissió de comandes poden prendre els nous camps d'articles com a base de càlcul de les quantitats a demanar.
Nous camps d'articles quantitat a demanar i unitats per contenidor per ampliar els criteris de càlcul de les comandes al proveïdor.
El camp d'articles Unitat de mesura s'allarga a tres caràcters.
Funció per a afegir a una comanda en una sola operació tots els articles del proveïdor que estiguin sota mínim.
Configuració de l'interlineat i la mida de la lletra dels articles a comandes a proveïdors.
Possibilitat de modificar la mida de la lletra dels articles a pressupostos, albarans i factures.
Els llistats de facturació emesa i rebuda permeten ser ordenats i filtrats per data de cobrament o de pagament.
Els llistats de facturació emesa i rebuda poden ser filtrats també pel criteri de factures cobrades o pagades, a més de l'anterior per factures pendents de cobrar o pendents de pagar.
Obtenció del llistat d'IRPF retingut a proveïdors a través de la reixeta de canvis de factures rebudes.
Reestructuració de la gestió de factures rebudes. Es permet enregistrar diverses bases imposables i impostos indirectes, retenció per IRPF, forma de pagament, data de pagament, número i data reals de la factura, número i data de l'albarà i número de comanda. Detecció d'entrades repetides, càlcul automàtic dels impostos i de la data de venciment, possibilitat de modificar qualsevol dels camps amb posterioritat, i ordenació per comanda.
Nou camp a proveïdors per fixar un mes en què no se li paguen els rebuts, per exemple, per vacances, amb repercussió en el càlcul de la data de venciment de les factures.
Funció polivalent amb múltiples possibilitats per a canviar massivament preus d'articles (cost actual, cost mitjà, venda 1, venda 2 i venda 3), compatible amb filtres i línies seleccionades, incloent-hi opcions de copiar qualsevol camp damunt qualsevol altre amb modificació o sense, aplicar arrodoniments amb un ampli escalat, i augmentar o disminuir preus per increment o per marge, de forma proporcional o constant, obtenint còpia de seguretat simultàniament. Integra i amplia les anteriors funcions Canvia Preus, Arrodoneix Preus i Copia Tarifa.
Es pot definir una quantitat màxima d'articles que es permet entrar a cada línia de pressupostos, albarans i factures, per prevenir errors.
Obtenció del llistat d'inventari amb només els articles que tinguin l'existència en negatiu.
Impressió de factures, albarans, pressupostos i comandes en italià, definible individualment per client.
Els llistats de facturació a clients, albarans, pressupostos i marge permeten ser filtrats per família.
Classificació de clients per famílies, la qual cosa en permet la separació per sector, grup, activitat, ram o cadena.
Accés a la impressió de rebuts des de la pantalla del llistat de factures pendents de cobrar.
Possibilitat de traslladar lliurement cap amunt o cap avall les línies de detall de les comandes a proveïdor.
Accés directe a la vista prèvia de comandes des de les pantalles d'altes i canvis.
La impressió de factures i pressupostos des de la vista prèvia també crea el fitxer de l'arxiu digital.
A altes i canvis de pressupostos, albarans i factures es pot enregistrar sobre la marxa un nou agent comercial.
Des de la pantalla del llistat de facturació a clients es pot realitzar també la revisió de factures.
A altes i canvis de factures es pot enregistrar sobre la marxa una nova forma de pagament.
A altes i canvis de comandes es pot enregistrar sobre la marxa una nova forma de pagament i una nova forma d'enviament.
Les factures poden ser associades a una forma de pagament diferent de la que consta a la fitxa del client.
La funció per a facturar albarans permet excloure'n aquells que tinguin import negatiu.
Des de la pantalla del llistat d'IVA es pot realitzar també la revisió de factures.
Emissió de factures rectificatives per substitució, d'acord amb la nova legislació.


Versió 6.00 (novembre 2004)

La finestra de gestió de components d'articles inclou una columna amb l'existència a magatzem de cadascun. Això permet a més que els escandalls de costos reflecteixin aquesta important dada. Al peu mostra el nombre de components i el cost total.
Funció per a obtenir la previsió d'estoc d'un article segons les vendes enregistrades durant un període definible per l'usuari.
Per raons de seguretat, només es permet la creació i modificació de la contrasenya d'accés al programa quan l'usuari està enregistrat a Windows com administrador.
Possibilitat d'incloure a la còpia de seguretat els fitxers de l'arxiu digital de factures i pressupostos.
Arxiu digital de pressupostos. El programa crea en disc un arxiu de pressupostos que suposa un important estalvi en costos d'impressió, espai d'emmagatzemament i gestió administrativa. Aquest arxiu conserva també els pressupostos que havien estat convertits a albarà o factura.
La selecció del mode d'impressió (directa, immediata o diferida) es guarda per a una altra sessió del programa de manera independent per a cadascun dels cinc documents afectats: albarà, factura, factura més albarà, pressupost i comanda.
La selecció del mode d'impressió a altes de factures, albarans, pressupostos i comandes mostra la llista desplegable amb colors mnemònics, per tal d'evitar confusions.
L'arxiu digital de factures permet eliminar en una sola operació tots els fitxers d'un exercici. Útil per a buidar-lo de les factures que ja han prescrit.
En completar l'emissió d'una comanda, pressupost, albarà o factura, si l'import total és zero o no conté cap línia de detall, el programa interromp amb un missatge i invita a continuar amb el document.
Funció per a imprimir factures individualment des de l'arxiu digital.
Potent gestor de l'arxiu digital de factures, amb navegador, funcions per a visualitzar i eliminar fitxers, i informació sobre la data de creació, el format i la mida de cada fitxer.
Es pot definir el nombre de decimals dels imports parcials a comandes, pressupostos, albarans i factures, els que apareixen a la columna més a la dreta en el cos central d'aquests documents.
Els preus admeten fins a sis decimals.
Arxiu digital de factures. El programa crea en disc un arxiu de factures emeses que suposa un important estalvi en costos d'impressió, espai d'emmagatzemament i gestió administrativa, atès que la legislació vigent accepta ara aquesta possibilitat. Si hi afegim la funció ja existent que envia les factures per email, podrem prescindir totalment de la impressió d'aquests documents.
Possibilitat de protegir els preus de cost i de venda dels articles per tal d'evitar-ne eventuals modificacions accidentals o no autoritzades.
Es pot definir individualment a clients i proveïdors el formato del fitxer que se'ls enviarà per email amb pressupostos, albarans, factures o comandes.
En convertir un pressupost a albarà o a factura, aquest document pot incloure al text lliure una línia amb el número i la data del pressupost d'on procedeix, com a referència per al client.
Funció per a protegir els albarans ja facturats contra modificacions accidentals, configurable.
El preu de cost mostrat a pantalla al peu de pressupostos, albarans i factures pot ser el cost mitjà o el cost real, configurable.
La impressió d'una seqüència de rebuts en paper permet excloure'n aquells la factura dels quals estigui cobrada.
Impressió de codis de barres EAN des de la pantalla de Facturació > Verifica.
En imprimir rebuts en paper es pot saltar, opcionalment, els d'aquells clients que tinguin un compte bancari per a la domiciliació. D'utilitat per als que tramiten el cobrament amb les normes 19 i 58.
Impressió opcional d'un marc de separació a les etiquetes d'articles.
Impressió opcional d'un marc de separació a les etiquetes de clients, proveïdors i agents.
Les funcions per a verificar codis de barres mostren el gràfic a pantalla.
Funció per a verificar codis de barres EAN-8 i obtenir-ne el dígit de control.
Les fitxes d'articles mostren a pantalla el codi de barres EAN, amb possibilitat d'impressió.
Impressió directa de codis de barres EAN a les etiquetes d'articles.
Possibilitat d'imprimir codis de barres a les etiquetes d'articles mitjançant l'ús d'una font específica.
Funció per a obrir la carpeta de treball mitjançant l'Explorador d'arxius a la pantalla principal i a totes les vistes prèvies.
Possibilitat de conservar la còpia de seguretat diària durant un mes, a més de durant una setmana com fins ara.
Per a més comoditat, les quatre reixetes principals no només restauren la darrera ordenació seleccionada, sinó també la posició del registre actiu.
Importació automàtica de fitxers de dades del programa FacturaPlus, de Grupo SP.
Des de la pantalla de telèfons amb un doble clic es pot obrir el programa de correu electrònic per a enviar un missatge al client, proveïdor o agent seleccionat, i obrir la seva pàgina web.
Potent funció per a reparar fitxers de dades danyats, que permet evitar en molts casos la restauració de la còpia de seguretat.
Les pantalles d'altes i canvis d'albarans, factures i pressupostos mostren al peu la ubicació a magatzem de cada article, a més del marge, preu de cost i preu de venda amb impost.
Es pot enregistrar directament una entrada de gènere per l'import (quantitat multiplicada per preu) en lloc de fer-ho pel preu de cost, en convertir una comanda a albarà. Útil en aquells casos en què l'albarà de proveïdor no detalla el preu unitari.
En obrir la pantalla de telèfons des de la reixeta principal d'articles, aquella se situa directament en el registre del proveïdor que correspon a l'article actiu.
La carpeta de treball pot ser canviada també des de la pantalla de Configuració.
En modificar manualment el camp Referència durant la conversió d'una comanda a albarà, el programa ho actualitza a la fitxa de l'article.
La pantalla de conversió de comanda a albarà permet mostrar el camp Referència dels articles, on apareix el codi del proveïdor, per a més facilitat d'identificació.
La pantalla de conversió de comanda a albarà permet accés directe a la llista de telèfons, calculadora, calendari i bloc de notes.
Opcionalment s'actualitzen els preus de venda de cada article en funció de la variació del preu de cost, en convertir a albarà una comanda de proveïdor.
En registrar entrades de gènere a partir d'una comanda es pot modificar manualment el preu de cost de cada article, si s'escau que el proveïdor l'ha servit amb un preu diferent a l'esperat.
Llançament de la impressió d'etiquetes d'articles en el moment de convertir a albarà una comanda a proveïdor.
Blocatge de les funcions Fitxers > Articles, Fitxers > Clients, Fitxers > Proveïdors, Fitxers > Agents i Utilitats > Fitxers > Exporta, per tal que siguin inaccessibles per a usuaris no autoritzats.
Les línies amb color altern s'estenen a la resta de les reixetes del programa (vegeu paràgraf següent).
Per a més facilitat de lectura, les reixetes principals, articles, clients, proveïdors i agents, poden mostrar les línies amb un color altern com un pijama (o una zebra), configurable.
L'exportació de facturació a ContaPlus incorpora un fitxer de comentaris d'assentaments amb el contingut d'alguns camps de factures, amb la qual cosa podreu realitzar cerques més completes des de dins del programa de comptabilitat.
Funció per a cercar text dins les línies d'albarans, factures, pressupostos i comandes a proveïdor. Útil especialment en els documents de gran longitud.
Els llistats amb vista prèvia conserven per a una sessió posterior la configuració definida per l'usuari per a l'orientació, vertical o apaïsada.
Impressió de factures, albarans, pressupostos i comandes en portuguès, definible individualment per client.
El llistat d'inventari permet incloure-hi tots els articles, només els que tenen existència, o només els que es troben sense.
El llistat d'inventari permet ser filtrat i ordenat també per proveïdor.
En completar l'emissió d'una factura amb albarà es pot imprimir automàticament tant la factura com l'albarà acabats de crear. Fins ara només s'imprimia la factura, i calia obtenir separadament la impressió de l'albarà.
Les pantalles d'altes i canvis d'albarans, factures i pressupostos mostren al peu l'existència, el marge, el preu de cost i el preu de venda amb impost de cada article.
Funció per a consultar la previsió d'entrades de qualsevol article, dates i quantitats pendents de lliurament, des de les pantalles d'altes i canvis d'albarans, factures i pressupostos.
Llistat de comandes emeses, amb vista prèvia, i possibilitat de filtrar per data d'emissió i lliurament, per número, per venciment, i per lliurament complet o pendent.
La longitud del nom d'usuari registrat s'allarga des de 40 a 42 caràcters.
A les fitxes principals d'articles, clients, proveïdors i agents, per a més agilitat, es pot saltar de registre a registre mitjançant les tecles sumar i restar del bloc numèric.
Reixeta associada a articles mostrant les comandes cursades de cadascun, amb funcions de llistat i recerca.
Reixetes associades a proveïdors mostrant les comandes cursades i les línies de detall de cadascuna, amb funcions de llistat i recerca.
Menú Ordenació a Magatzem > Entrades > Canvis i Facturació > Rebuts > Fitxer.
Conserva la darrera ordenació triada a Magatzem > Entrades > Canvis, Facturació > Rebuts > Fitxer i Facturació > Proveïdors > Canvis.
Canvi d'ordenació clicant damunt el títol de les columnes de Magatzem > Entrades > Canvis i Facturació > Proveïdors > Canvis.
La reixeta de Magatzem > Entrades > Canvis permet també l'ordenació per comanda, article i proveïdor, i el filtre admet els camps comanda, article i proveïdor.
Accés directe en l'editor de textos mitjançant menú als textos predefinits que es fan servir a la gestió de comandes a proveïdors.
La vista prèvia de comandes a proveïdors disposa d'un segon navegador que permet saltar directament al document anterior o posterior, al principi i al final del fitxer, i a qualsevol document entrant-ne el número, sense necessitat de tancar aquesta pantalla.
Funció per a repetir comandes existents, amb idèntic contingut però amb data i numeració noves.
Gestió completa de comandes a proveïdors, amb emissió, impressió en cinc idiomes, vista prèvia, text lliure fix, tramesa per email, canvis, i conversió a albarà amb enregistrament d'entrades automàtic.
La funció de Fullejar articles mostra la quantitat pendent de rebre i les dates previstes de lliurament.
Nous camps a la fitxa de proveïdors: Forma d'enviament, termini de lliurament, ports pagats/deguts, adreça de lliurament, descompte p.i., idioma, data de la darrera comanda i codi de client.
L'adreça electrònica de clients, proveïdors i agents s'allarga des de 40 fins a 50 caràcters.
Funció per a obtenir còpia de seguretat dels fitxers de dades d'usuari a qualsevol disc de gran capacitat de l'ordinador o de la xarxa local, conservant independentment la còpia de cada dia durant la darrera setmana. Es pot triar carpeta i configurar perquè el programa faci la còpia automàticament en el moment de tancar-lo.


Versió 5.40 (octubre 2003)

Accés a la vista prèvia en qualsevol moment durant l'emissió d'un albarà, pressupost o factura.
Blocatge de totes les funcions per a imprimir llistats a partir de reixetes, per impedir que usuaris no autoritzats hi puguin accedir.
Blocatge de les opcions Fitxers > Llistats, Magatzem > Llistats, Facturació > Llistats i Utilitats > Empresa.
Protecció dels registres d'entrades, pressupostos, albarans i factures, de manera que no puguin ser eliminats ni modificats per usuaris no autoritzats.
Nova funció de seguretat, amb la qual és possible blocar mitjançant contrasenya l'accés als paràmetres de configuració del programa.
Obertura automàtica de la finestra de cerca d'articles, configurable, per a més agilitat en l'enregistrament d'entrades i en l'emissió d'albarans, pressupostos i factures directes.
Les finestres de recerca permeten ser redimensionades en altura per tal que adoptin la mida preferida per l'usuari.
Llistat consolidat amb els moviments d'entrada i sortida de qualsevol article, amb indicació de l'existència a cada moment, els preus mitjans de compra i de venda, i el marge de benefici obtingut.
Impressió de factures, albarans i pressupostos en francès, definible individualment per client.
Accés directe des de la reixeta principal d'articles a la funció Fullejar.
La funció Fullejar permet obrir la fitxa de cada article per tal d'introduir-hi qualsevol mena de canvis, fins i tot donar-lo de baixa.
La funció Fullejar incorpora un botó per a accedir a l'habitual finestra Cercar, amb la qual cosa s'aconsegueix una navegació més àgil pel fitxer d'articles.
El llistat d'impost indirecte (IVA) mostra un resum final per tal de facilitar la confecció del Model 303 d'Hisenda.
La impressió de la data de venciment a pressupostos i factures és opcional.
Possibilitat de configurar a gust de l'usuari el color amb què es distingeixen a les reixetes els articles sota mínim, i els clients, proveïdors i agents amb advertiment.
Impressió de factures, albarans i pressupostos en gallec, definible individualment per client.
Accés directe a les utilitats agenda, calendari, bloc de notes i rellotge des de les pantalles d'emissió i canvis d'albarans, factures i pressupostos.
Funció Fullejar, per a explorar còmodament la base de dades d'articles completa, d'utilitat també per a ser mostrada als clients.
Els albarans poden mostrar al peu el nombre de línies d'articles i la suma de les quantitats.
Funció Enganxar disponible a les fitxes d'articles, clients, proveïdors i agents.
Possibilitat de traslladar lliurement cap amunt o cap avall les línies de detall d'albarans, factures i pressupostos.
Funció per a obtenir la suma dels imports de les factures seleccionades en l'emissió de rebuts en fitxer (normes 19 i 58).
L'emissió de rebuts segons la norma 58 permet triar entre incloure-hi o no incloure-hi els crèdits sense domiciliar.
Funció Cerca ràpida a les reixetes de canvis d'entrades i factures rebudes.
Funció Cerca ràpida a les reixetes d'articles, clients, proveïdors, agents, rebuts en fitxer i llistat de detall de comissions.
La capacitat del camp Tasca de l'agenda s'allarga des de 70 fins a 150 caràcters.
Les pantalles de rebuts en fitxer seleccionen per defecte totes les factures, per a més agilitat.
Possibilitat que l'agenda s'obri sempre automàticament en arrencar el programa.
El llistat de l'impost indirecte (IVA) facilita mitjançant un botó la delimitació de dates al trimestre en curs, al trimestre anterior, a l'any en curs i a l'any anterior.
Funció per a calcular fàcilment descomptes simples i descomptes acumulats de proveïdor en el moment d'enregistrar entrades de gènere a magatzem.
Possibilitat de protegir les caselles dels preus a la pantalla d'entrades.
L'emissió de rebuts segons la norma 58 inclou també els crèdits sense domiciliar.
La pantalla de facturar albarans selecciona per defecte tots els documents pertanyents a un client, per a més agilitat.
Accés directe a l'emissió de factura més albarà mitjançant el menú contextual o una tecla ràpida des de la pantalla principal del programa.
Obertura del menú contextual de la pantalla principal mitjançant la tecla espai.
A la pantalla d'impressió d'albarans, pressupostos i factures es pot triar entre obtenir el nombre de còpies definit a la fitxa del client o el que estigui fixat en aquesta mateixa pantalla.
Funció per a seleccionar ràpidament i massivament registres correlatius a les reixetes d'articles, clients, proveïdors o agents.
Amb albarans, factures i pressupostos multipàgina es pot triar entre incloure i no incloure la impressió de la capçalera a les pàgines posteriors a la primera.
Possibilitat de desactivar la impressió de la imatge a la capçalera de la llista de preus.
La llista de preus permet que sigui repetida la capçalera a totes les pàgines.
La potent funció Cercar s'incorpora també a les pantalles de canvis d'articles, clients, proveïdors i agents.
Opció per a obrir, eliminar i reanomenar els fitxers creats amb l'emissió de rebuts segons les normes 19 i 58.
Botó, opció de menú i tecla ràpida per a accedir a la impressió de rebuts des de la pantalla de canvis de factures.
Accés directe a la impressió de rebuts mitjançant el menú contextual o una tecla ràpida des de la pantalla principal del programa.
Les etiquetes de clients, proveïdors i agents permeten incloure-hi també la identificació fiscal i excloure'n, si es vol, el domicili i la població. D'aquesta manera és possible usar aquesta funció també com si fos un llistat.
Accés directe des de la pantalla de Cerca al camp Notes associat a articles, clients, proveïdors i agents, per a més facilitat en la selecció.
Es pot desactivar la impressió de les sumes parcials a albarans, pressupostos i factures multipàgina.
Exportació en format HTML de llistes de preus amb múltiples imatges.
Possibilitat d'imprimir els pressupostos sense mostrar els imports totals al peu.
La tramesa de correu electrònic des de la vista prèvia inclou també la funció d'autoenviar.
Nova pantalla per a selecció de color, amb botó Predeterminat, a diversos punts de l'aplicació.
Es pot definir àrees geogràfiques a les quals no s'aplica l'impost indirecte (IVA), de manera que en donar d'alta un client amb domicili a una d'aquestes zones el programa desactiva automàticament el camp Impost, per tal d'evitar errors en l'emissió de factures.
Funció per a traslladar albarans, pressupostos i factures des d'un número d'empresa a un altre.
Notable millora en l'aspecte de la majoria de les pantalles en Windows XP si es té configurat el tema Windows XP.
A l'entrada de dades de clients, proveïdors i agents el programa adverteix l'usuari quan hi tecleja un codi d'identificació fiscal (CIF) no vàlid.
Funció per a verificar el codi d'identificació fiscal (CIF) de les societats i organismes oficials.
Major grau de compressió en exportar documents amb imatges en format Adobe Reader (PDF), amb la qual cosa s'aconsegueix un estalvi a la mida del fitxer de fins a un 70%. Les dades gràfiques són processades ara amb compressió RLE. Especialment útil per a enviar per la xarxa la llista de preus amb gran quantitat d'imatges.
Possibilitat d'enviar correu electrònic també quan el servidor SMTP requereix autenticació amb contrasenya.
L'enviament de llistats per email des de la vista prèvia permet triar la prioritat entre cinc possibilitats, i sol·licitar-ne confirmació al destinatari.
Les nombroses caselles d'entrada de data capten la data actual mitjançant la pulsació de la tecla A per a més agilitat.
L'enviament automàtic de factures i albarans per email permet triar la prioritat entre cinc possibilitats, i sol·licitar-ne confirmació al destinatari.
Configuració del nom de la retenció per IRPF perquè admeti altres denominacions.
L'accés al programa amb contrasenya admet fins a tres intents abans d'abandonar.
Llistat amb els albarans rebuts de proveïdors.
Accés directe a la llista de telèfons des de les pantalles d'altes i canvis d'albarans, factures i pressupostos.
Funció per a programar l'apagament de l'ordinador a una hora determinada per l'usuari.


Versió 5.30 (octubre 2002)

Accés directe en l'editor de textos mitjançant menú als textos predefinits que fa servir el programa.
Tramesa automàtica i immediata per correu electrònic de factures, pressupostos i albarans, només donant l'ordre d'imprimir o just al moment d'acabar-ne l'emissió. De gran utilitat per a estalviar els creixents costos d'impressió, paper, sobres, manipulació i franqueig.
La vista prèvia d'albarans, factures i pressupostos permet saltar directament a qualsevol document entrant-ne el número.
Importants millores a la configuració interna del BDE per tal d'optimitzar el rendiment del programa en el maneig de grans fitxers en una xarxa d'àrea local.
La vista prèvia d'albarans, factures i pressupostos disposa d'un segon navegador que permet saltar directament al document anterior o posterior, i al principi i al final del fitxer, sense necessitat de tancar aquesta pantalla.
Accés directe a la vista prèvia des de les pantalles de canvis de pressupostos, albarans i factures.
Emissió automàtica de factures, albarans i pressupostos en fitxer de disc en els formats més populars, per tal de facilitar-ne la tramesa als clients per correu electrònic, o mantenir-los recopilats en una carpeta per a tenir-ne accés des de fora del programa.
Configuració de l'ajuda en bombolla que apareix emergent en posicionar el punter del ratolí damunt els botons: El color de fons, la pausa perquè es mostri i la pausa perquè s'oculti hi poden ser definits per l'usuari.
La vista prèvia permet saltar directament a qualsevol pàgina entrant-hi el seu número, amb la qual cosa es facilita la visualització de llistats de gran longitud.
Funció per a enviar per email una recopilació de les dades tècniques del programa i del sistema per al cas de consultes, problemes o dificultats.
Optimitzat per a la resolució de pantalla 800 x 600. En el moment d'escriure aquestes ratlles aquesta configuració és la vigent en aproximadament el 70% dels equips. El programa deixa de ser operatiu en resolució 640 x 480, que ja només és usada per menys del 4%.
Possibilitat de desactivar l'ajuda en bombolla.
Els llistats de marge d'albarans i factures poden ser obtinguts agrupant per dies, mostrant-hi les sumes i el marge parcials de cada jornada.
El llistat d'entrades de magatzem permet la selecció per família.
Els llistats de sortides i entrades de magatzem i detall de pressupostos permeten ser obtinguts mostrant només les sumes totals de cada dia, ja que a vegades no cal la impressió de totes les línies de detall.
Els llistats de sortides de magatzem i detall de pressupostos permeten filtrar també per proveïdor.
Llistat de cartera amb la previsió de factures pendents de cobrar, configurable per venciment, per client, per agent i per forma de pagament.
El llistat de sortides i el llistat d'entrades de magatzem mostren les sumes parcials de cada dia.
El llistat d'inventari històric també processa els articles compostos i els seus components.
La reixeta de factures de proveïdors mostra al peu la suma dels imports totals.
Llistat d'inventari històric, amb possibilitat d'obtenir l'estoc existent a magatzem en una data anterior qualsevol.
Reixetes combinades de clients amb els pressupostos emesos a cadascun i les seves línies de detall.
Obtenció de gràfics amb el moviment net de magatzem, diferència entre les sortides i les entrades de gènere.
Possibilitat d'aplicar sempre per defecte el preu assignat a cada client en cada article en la darrera operació realitzada.
Exportació de documents en format HTML des de la vista prèvia, per a publicar-los a internet.
L'exportació en format PDF inclou ara també les imatges i una part de les línies i marcs.
Obtenció de gràfics amb la facturació neta, diferència entre les factures emeses a clients i les rebudes de proveïdors.
Impressió a factures, albarans i pressupostos de l'hora d'emissió del document, configurable.
Impressió a factures, albarans i pressupostos del nom de l'agent en comptes del seu codi, configurable.
Gestió de la retenció per IRPF per a professionals, a factures emeses a clients.
La funció Suma a la reixeta d'articles calcula també el valor mitjà del camp processat.
Per a més comoditat, es conserva per a properes sessions la configuració d'usuari definida a la pantalla de llistats de reixeta.
Els llistats obtinguts a partir d'una reixeta permeten definir la separació entre línies, per a una més gran facilitat de lectura.
Els albarans, pressupostos i factures es poden imprimir amb les línies sobre un fons de color alternadament, com un pijama (o una zebra).
La impressió del símbol de la moneda amb l'import total de rebuts es fa configurable.
Nou camp Advertiment a proveïdors i agents comercials.
Impressió als rebuts de l'adreça completa de l'expedidor.
Es pot desactivar la impressió de la quantitat en el detall de cada component a albarans i factures.
Major funcionalitat a les etiquetes de clients, proveïdors i agents, amb la possibilitat de ser obtingudes dels registres seleccionats a la reixeta o impressió repetida d'una etiqueta determinada.
Les etiquetes de clients, proveïdors i agents permeten si es vol la impressió del nom fiscal en comptes del nom comercial.
La impressió del símbol de la moneda amb l'import total d'albarans i factures es fa configurable.
A albarans pot constar Ports pagats o Ports deguts, segons s'hagi definit a la fitxa del client.
Exportació de documents en el popular format Adobe Reader (PDF), des de la vista prèvia.
Possibilitat de treballar amb preus amb impost indirecte inclòs. Tot el sistema de preus del programa considerarà que l'impost indirecte (IVA, IGIC, IPSI) hi va incorporat, i en emetre factures s'efectuaran els càlculs a la inversa per tal de mostrar la base imposable correcta.


Versió 5.24 (fFebrer 2002)

Funció per a arrodonir els preus de manera general. Ofereix onze opcions decimals i enteres, que poden ser aplicades independentment o després d'haver realitzat un canvi de preus.
Les etiquetes d'articles incorporen el camp Unitat de mesura, admeten un text lliure multilínia, la qual cosa permet imprimir etiquetes omplertes amb un text qualsevol, i es pot afegir un prefix als preus, de manera que és possible posar-hi, per exemple, Preu amb IVA: 123,45 €.
La columna de l'impost indirecte (IVA) pot ser ocultada a les pantalles d'emissió i canvis de factures i albarans, per a més agilitat.
Possibilitat de tenir un text lliure personalitzat per a cada client, gràcies a la nova funció que permet capturar el camp Notes a la finestra del Text Lliure de pressupostos, albarans i factures.
Funció per a buidar estocs o posar a zero l'existència de tots els articles, o només d'una part d'ells.
Impressió de factures, albarans i pressupostos en anglès, definible individualment per client.
Configuració del gruix del marc de totals al peu d'albarans i factures, amb possibilitat de suprimir-lo.
Els llistats generals a Fitxers > Llistats incorporen els nous camps de clients, més una funció per a eliminar-hi totes les marques d'un sol cop.
Adreça d'enviament a clients independent de l'adreça fiscal, per tal que consti als albarans de lliurament.
El nombre de còpies d'albarans, factures i pressupostos pot ser definit de manera individual per a cada client.
Nou camp a clients per fixar un mes en què no paga els rebuts, per exemple, per vacances, amb repercussió en el càlcul de la data de venciment de les factures.
El camp per a guardar l'adreça de correu electrònic de clients, proveïdors i agents s'eixampla de 32 a 40 caràcters.
Possibilitat d'imprimir en els rebuts el codi del client.
A les etiquetes d'articles es permet definir el marge dret.
Es pot obtenir la llista de preus a gust de l'usuari, a base de seleccionar a la reixeta els articles que s'hi desitja incloure.
Els llistats generals que s'obtenen a Fitxers > Llistats conserven per a posteriors sessions tota la configuració definida per l'usuari.
Els rebuts poden ser impresos amb les línies i requadres inclosos, de manera que és possible prescindir del paper preimprès.
Impressió de la paraula Còpia també en el títol de les segones còpies d'albarans i pressupostos, per tal de distingir-les de l'original.
En els rebuts impresos els cèntims poden constar en lletres o en números, configurable.
A altes de factures de proveïdor s'emet un missatge d'advertiment quan la data entrada es troba fora de l'any en curs, per tal d'evitar problemes amb l'exercici comptable.
Es permet definir que a altes de factures de proveïdor el camp Pagada es trobi sempre marcat per defecte, o al contrari.
Possibilitat de configurar l'interlineat, o separació entre les línies de detall, a la impressió d'albarans, factures i pressupostos.
En registrar entrades a magatzem es van mostrant els imports de cada albarà, a efectes de verificació.
La impressió d'etiquetes d'articles permet ara fins a 8 columnes.
Ocultació de registres inactius també a les pantalles de cercar articles, clients, proveïdors i agents.
Funció per a ocultar registres inactius d'articles, clients, proveïdors i agents comercials, de manera que quedin exclosos de la reixeta principal aquells que hagin estat un temps, definible per l'usuari, sense cap operació de venda o de compra.
Configuració del tipus de lletra, mida, estil, color i posició del nom del document a impressió d'albarans, factures i pressupostos.
Llistat mostrant els articles sense compra des d'una data determinada, amb la possibilitat d'eliminar-los de la base de dades amb un sol clic.
Llistat mostrant els articles sense venda des d'una data determinada, amb la possibilitat d'eliminar-los de la base de dades amb un sol clic.
Facilitat per a eliminar de forma massiva registres d'articles, clients, proveïdors i agents, des de la reixeta principal.
Obtenció de sumes de camps numèrics de la totalitat del fitxer, dels registres filtrats, o dels registres seleccionats, a la reixeta principal d'articles.
Funció per a copiar una tarifa de preus en una altra de manera general, amb la possibilitat de multiplicar cada preu per un factor definible per l'usuari.
Lector de fitxers en format QRP o QuickReport, independent de la vista prèvia.
Possibilitat de que es repeteixin els noms de clients i proveïdors als llistats de facturació encara que es trobin consecutius, configurable.
Funció per a depurar o reconstruir el fitxer històric que conserva els articles comprats per cada client i els clients que compren cada article així com el darrer preu i descompte aplicats.
Possibilitat d'ocultar la barra d'eines de la pantalla principal.
Es pot definir un nombre de còpies d'impressió independent per a albarans, factures i pressupostos.
Nou estil de menús més vistós i atractiu, emulant als que Office XP ha posat de moda, configurable.
Configuració del tipus, mida, estil i color de lletra a la capçalera de la llista de preus.
Impressió de la paraula Còpia en el títol de les segones còpies de factures, per tal de distingir-les de l'original.


Versió 5.20 (agost 2001)

Opció per a desactivar la impressió de les línies de la capçalera d'albarans, pressupostos i factures.
Funció per a repercutir de manera global el preu cost de cada component a l'article principal.
Configuració del tipus, mida, estil i color de lletra a les cinc línies definibles per l'usuari a la capçalera i peu d'albarans, pressupostos i factures.
La impressió d'etiquetes de clients, proveïdors i agents permet definir-ne els marges superior i esquerre.
Els llistats més importants de magatzem i facturació permeten ser obtinguts mostrant només les sumes totals, ja que a vegades no cal la impressió de totes les línies de detall.
El format de pàgina dels albarans (longitud del paper i marges superior i esquerre) pot ser definit independentment del de les factures.
Les pantalles d'altes d'albarans, pressupostos i factures poden ser configurades perquè es tanquin en acabar l'emissió del document.
El llistat de marge per albarans permet filtrar els albarans pendents de facturar.
Possibilitat de canviar de cop els preus aplicats a cada client, mitjançant modificació del darrer descompte aplicat.
Funció per a repetir albarans, factures i pressupostos existents, amb idèntic contingut però amb data i numeració noves.
Obtenció de llistes de preus personalitzades per a cada client, contenint només els articles que compra amb el preu i descompte que se li apliquen.
Es pot modificar el marge esquerre a la impressió d'albarans, pressupostos i factures.
Llistat amb el detall dels articles inclosos a pressupostos.
Si esteu cansat de veure sempre el mateix color de fons a les reixetes, ara podreu canviar-lo al vostre gust.
Possibilitat de configurar que en tancar el programa s'apagui el sistema, prèvia confirmació.
Funció per a ometre la pantalla de presentació del programa, amb la qual cosa s'aconsegueix una arrencada més ràpida, configurable.
Possibilitat de configurar que el programa s'obri automàticament cada vegada que s'iniciï l'equip. Útil si tots els dies arrenqueu WinOmega immediatament després d'encendre l'ordinador.
A altes d'albarans, factures i pressupostos es pot configurar saltar-se o no les dates d'emissió i de venciment.
Funció per a crear duplicats exactes de registres existents d'articles, clients, proveïdors i agents.
La reixeta principal d'articles i els llistats d'inventari i per preu de cost admeten ordenació per família i codi i per família i nom.
El llistat d'inventari de magatzem permet agrupar els articles per família mitjançant la inserció de subtítols amb la clau i nom de cadascuna.
Durant l'emissió d'albarans i factures es pot obrir la finestra habitual de recerca d'articles mostrant només aquells que han estat comprats anteriorment pel client, amb indicació del darrer preu aplicat i data de l'operació més recent. Amb aquest fi manteniu premuda la tecla Shift en el moment d'obrir-la.
Configuració del color dels gràfics de magatzem i facturació.
Major ergonomia per a la calculadora, amb noves tecles actives, visor més llegible, menú contextual renovat, augment de la precisió i ajuda ampliada, per a treure'n més profit.
Possibilitat d'incloure el nom i contingut del camp lliure en el subtítol d'identificació de l'albarà a la impressió de factures. D'utilitat perquè hi consti la referència de la comanda de cada albarà per separat.
Comprovació de NIF/CIF no repetit, per evitar altes duplicades, configurable.
Llistat dels moviments de sortida d'un sol article, amb indicació del nom del client.
En emetre albarans, pressupostos i factures es mostra al peu de la pantalla el marge de benefici de cada article, configurable.
Funció per a l'obertura del calaix de la caixa registradora.
Impressió opcional de la província als rebuts.
Possibilitat d'imprimir en lletra negreta les dades del pagament al peu de les factures.
Es pot triar la posició de la primera línia de la capçalera d'albarans i factures, entre esquerra, centre o dreta.
Llistat amb el detall del marge de benefici obtingut a cada albarà.
La finestra Cercar permet també efectuar recerques interiors en el nom d'articles, clients, proveïdors o agents.
La vista prèvia compta amb accés a l'agenda, llista de telèfons, calculadora, calendari, bloc de notes i rellotge.
Les reixetes associades Client > Factures i Client > Albarans mostren al peu els imports de la base imposable, impostos i total de cada document.
Possibilitat d'imprimir en lletra negreta el nom i adreça del client a albarans i factures.
S'afegeix la funció de vista prèvia també a l'editor de textos.
Columna addicional amb la unitat de mesura de cada article a la impressió d'albarans i factures.
Funció per capturar des de l'editor de textos adreces completes de clients, proveïdors i agents comercials.


Versió 5.16 (abril 2001)

El llistat d'impost repercutit i suportat (IVA) permet triar entre el nom fiscal i el nom comercial dels clients i proveïdors.
Impressió d'etiquetes en registrar entrades de gènere al magatzem.
Possibilitat de definir marges superior i esquerre a la impressió d'etiquetes.
Possibilitat de trencar el nom de l'article en dues línies a la impressió d'etiquetes, per donar cabuda a descripcions llargues.
Funció per renumerar les factures rebudes de proveïdors, per tal de corregir eventuals salts numèrics i/o defectes de correlació entre número i data.
Càlcul detallat del marge obtingut a cada factura, albarà o pressupost, després de tancar el document o durant l'emissió.
Emissió de rebuts en fitxer segons la Norma 58 del Consejo Superior Bancario (cobraments a crèdit).
La llista de telèfons mostra també els tres fitxers (clients, proveïdors i agents) unificats.
La reixeta de clients permet seleccionar els que tenen marcat el camp Advertiment.
Es mostra la ruta completa de la carpeta de treball activa a la barra d'estat de les pantalles principals. Útil per a usuaris que alternen diferents carpetes.
Llistat de magatzem amb detall dels articles comprats per cada client, amb informació sobre la primera i darrera data, nombre d'operacions, quantitat acumulada, i darrer preu i descompte aplicats.
Possibilitat d'afegir al peu dels albarans la llegenda Recepció conforme, per certificar el lliurament de la mercaderia.
Enviament directe per correu electrònic de qualsevol document, com la llista de preus, factures, pressupostos, i llistats diversos, des de la vista prèvia.
Llistat d'albarans pendents de facturar.
Llistat de factures pendents de pagar.
Llistat de factures pendents de cobrar.
Funció per a canviar el client d'una factura, albarà o pressupost, durant l'emissió o després d'haver tancat el document.
La reixeta principal d'articles mostra columnes addicionals contenint els tres preus de venda amb l'impost indirecte (IVA) inclòs.
En emetre albarans, pressupostos i factures es mostra al peu de la pantalla el preu de venda de cada article amb l'impost indirecte inclòs, configurable.
El llistat de factures de proveïdors permet incloure-hi el contingut del camp Notes.
Configuració del nom de la moneda des de dins mateix del programa.
Enllaç amb el programa de comptabilitat ContaNet per a exportar-hi les dades de facturació.
Per a més agilitat, es pot saltar el camp Cobrada durant l'emissió de factures, configurable.
Es pot configurar perquè les factures de comptat surtin amb la data de cobrament omplerta o bé haver d'entrar-la manualment.
La impressió de les dades bancàries a factures permet ser desactivada.
Se subministra a través d'internet una utilitat externa per a convertir a euros tots els preus en pessetes en una sola operació.
Si transferiu rebuts al banc a través d'internet, el programa anirà desant en una carpeta específica els fitxers enviats, per a facilitar-ne el control.
El registre d'entrades de gènere al magatzem permet definir que s'actualitzi el fitxer d'articles amb el nou proveïdor i la nova referència.
El llistat de factures pendents de cobrament inclou la clau de la forma de pagament del client.
Es mostra un advertiment abans d'iniciar una factura quan la fitxa del client està mancada de la identificació fiscal (NIF/CIF).
Funció per realitzar recerques ràpides a factures, albarans i pressupostos, per client, per agent, per número, per data, per venciment i per comanda.
El llistat d'articles sota mínim permet ocultar les dades d'estoc i mínim, per si desitgeu enviar-lo directament al proveïdor com a comanda.
Possibilitat d' imprimir quatre cantonades delimitant el nom i adreça del client a la capçalera d'albarans, pressupostos i factures, com simulant la finestra d'un sobre.
Llistat de magatzem amb detall dels clients que compren cada article, amb informació sobre la primera i darrera data, nombre d'operacions, quantitat acumulada, i darrer preu i descompte aplicats.


Versió 5.15 (desembre 2000)

Llistat de magatzem amb els articles agrupats per ubicació.
Els llistats de magatzem i facturació es poden obtenir amb les línies sobre un fons de color alternadament, com un pijama, configurable.
Les pantalles de Telèfons i Agenda poden ser maximitzades, per a més comoditat.
Les reixetes de clients que compren un article i articles comprats per un client permeten la modificació de les dades per a regularització, així com el reinici o buidat de tot el fitxer.
Amb les etiquetes d'articles es pot triar el tipus de lletra o font.
El marcat de les factures com a cobrades permet definir també la data en què realment s'han fet efectives.
És possible excloure als rebuts la impressió de les dades bancàries (nom del banc i compte CCC).
La impressió d'etiquetes de clients, proveïdors i agents permet excloure el nom de la persona de contacte.
La funció per a verificar comptes bancaris mostra el nom de l'entitat quan el número de compte és vàlid.
Llistat de compres per articles seleccionable per data, per proveïdor, per article i per família.
Llistat de vendes per articles seleccionable per data, per client, per article i per família.
La reixeta principal d'articles pot mostrar la imatge de cadascun.
Impressió d'imatges d'articles a la llista de preus.
Des de la finestra Cercar és possible veure també la imatge associada a cada article.
A la funció d'emetre rebuts en fitxer es pot ordenar les factures per número, per data, per client i per venciment.
El llistat de factures pendents de cobrament mostra la clau de la forma de pagament del client.
Llistat de magatzem amb els articles seleccionables per marge de benefici.
Possibilitat de facturar albarans només fins a una data definible per l'usuari.
La funció de facturar albarans permet excloure de la llista els clients que no tenen albarans pendents.
Es pot automatitzar l'entrada del nom de l'entitat bancària a les fitxes de clients, proveïdors i agents, a partir del compte CCC, configurable.
Quan s'inclouen línies amb serveis o treballs a albarans i factures es pot deixar la quantitat en blanc per tal que el programa faci els càlculs com si fos un u. Posteriorment al document imprès també apareixerà en blanc.
Obtenció de llistats configurables d'articles, clients, proveïdors i agents comercials, amb vista prèvia inclosa.
La llista de preus permet imprimir les línies sobre un fons de color, alternadament, com un pijama.
En imprimir rebuts en paper el programa pot marcar les factures corresponents com a cobrades.
Llistat de factures amb cobrament a terminis, amb detall de cada fracció.
El llistat de deute de clients computa també les factures a terminis.
Des de la pantalla de canvis d'albarans i factures es pot donar l'ordre d'impressió del document sense que calgui sortir-ne.
Durant l'emissió d'albarans i factures és possible escollir entre els tres preus de venda de cada article a través d'una llista desplegable.
Els gràfics de magatzem i facturació poden ser desats també en formats GIF i JPEG.
Amb les factures a terminis es poden generar rebuts en fitxer segons la Norma 19 del Consejo Superior Bancario.
Funció de recerca a la fitxa de clients per seleccionar la modalitat de pagament a terminis.
La imatge dels articles admet també els formats gràfics GIF i JPEG.
Es millora el funcionament i estabilitat del programa en xarxes d'àrea local punt a punt.
Emissió de factures amb cobrament fraccionat fins a quatre terminis.
A la finestra d'emissió de rebuts en fitxer només apareixen visibles les factures amb data de venciment igual o anterior a la data de càrrec, i es mostra al peu l'import total de cada factura, per a més seguretat en efectuar-ne la selecció.
La llista de preus, quan s'agrupa per família, dóna l'opció que els articles siguin ordenats per codi o per nom.
El fitxer d'articles permet assignar una imatge amb gràfic BMP a cada registre, amb possibilitat d'imprimir, desar al disc, i copiar al porta-retalls.
El camp Ubicació d'articles s'allarga de 6 a 12 caràcters.
Possibilitat d'obtenir factures resumides, que imprimeixen només el número, data i import total de cada albarà, sense detallar-ne els articles.
Funció per a reiniciar la facturació, per exemple, al final d'un període fiscal.
Els llistats de factures emeses poden ser també ordenats per client i per data de venciment, amb la qual cosa se'n facilita la planificació i gestió del cobrament.
Emissió de factura directa amb albarà associat automàticament des del menú de Magatzem, a part de l'actual factura sense albarà que s'obté des del menú de Facturació.
Remodelació de les finestres de Magatzem > Entrades > Canvis i Facturació > Proveïdors > Canvis, per a una major funcionalitat.
Possibilitat d'eliminar registres sobre la marxa des de la funció Cercar.
La finestra de cercar articles en mostra al peu l'existència, el preu de cost i els tres preus de venda, de manera opcional.
Es poden registrar altes d'agents comercials directament des de la fitxa de clients.
Es poden registrar altes de proveïdors directament des de la fitxa d'articles.
Per a més rapidesa i comoditat, es pot configurar que les finestres de selecció dels llistats es tanquin automàticament en donar l'ordre d'impressió o en sortir de la vista prèvia.
La impressió de la forma de pagament a factures permet ser desactivada.
Possibilitat de configurar el fons de la pantalla principal.
El llistat de sortides de magatzem permet també selecció per família.
Gràfics amb els moviments de sortida i entrada de magatzem.
S'inclou un camp lliure als rebuts, que es pot fer servir per a indicar-hi les clàusules.
Gràfics amb la facturació emesa i rebuda.
En emissió d'albarans i factures calcula el canvi a tornar amb els cobraments en efectiu, configurable.
Se suprimeix la limitació a quatre línies del text lliure d'albarans, pressupostos i factures.
Gestió de l'equivalència de l'euro amb les onze monedes dels estats de la UEM.
Llistat amb els articles l'existència dels quals es troba sota mínim, agrupats per proveïdor.
La finestra de canvis d'albarans i factures permet anar directament al document desitjat entrant-hi manualment el seu número.
Per a més agilitat, es pot saltar el camp Descripció de l'article en emetre albarans, pressupostos i factures, configurable.
Els llistats poden ser exportats des de la vista prèvia en cinc nous formats: Text enriquit (MS Word), Full de càlcul (MS Excel), Text (Bloc de Notes), Windows Metafile (gràfic) i Comma Separated Value.
Des de la reixeta d'articles es pot accedir directament al lloc web de cada proveïdor.
Possibilitat d'imprimir pàgines soltes, o un interval de pàgines, de qualsevol llistat des de la vista prèvia.
Des de les vistes prèvies es pot variar fàcilment el grau d'augment o reducció, i es conserva per a sessions posteriors.
Si treballeu en xarxa podeu conèixer en tot moment la llista d'usuaris que tenen obert el programa.
Major compatibilitat amb fonts de pantalla de mida gran.
Llistat amb el detall del deute acumulat de cada client.
El llistat de factures emeses permet que s'hi inclogui també el compte bancari dels clients.
Més flexibilitat a la impressió d'etiquetes d'articles, amb la possibilitat d'obtenir-les només d'articles solts seleccionats a la reixeta.
Funció per a esborrar de cop tot el contingut del text lliure d'una factura, albarà o pressupost.
Les fitxes de clients, proveïdors i agents compten amb dos números de telèfon addicionals.
És possible eliminar del peu de factures, albarans i pressupostos la impressió dels totals d'impostos quan el seu valor es zero.
Gestió de formes d'enviament.
Nou camp per a l'adreça web de clients, proveïdors i agents, amb possibilitat de connexió directa a la seva pàgina des de la pantalla de Telèfons i des de la pròpia fitxa de canvis.
El camp Codi postal admet lletres i fins a 8 caràcters, perquè s'hi puguin entrar també els d'altres estats de la Unió Europea.
El nom comercial i el nom fiscal de clients, proveïdors i agents s'allarguen des de 36 a 40 caràcters.
Es pot ocultar la finestra del text lliure durant l'emissió i modificació d'albarans, pressupostos i factures.
Impressió d'etiquetes d'articles.
Possibilitat d'enviar llistats a clients en disquet o per mitjà del correu electrònic.
Permet modificar sobre la marxa el número d'un albarà, pressupost o factura durant el procés d'emissió.
En acabar l'emissió d'un albarà, pressupost o factura és possible procedir directament a la seva impressió sense que calgui obrir una nova pantalla i prémer el botó de confirmació.
Per a més agilitat, es pot saltar el camp Impost indirecte (IVA o com s'anomeni) en emetre albarans, pressupostos i factures, configurable.
Amb tots els llistats es pot configurar el color de la línia de títols.
Nova secció Consultes i Respostes que us permetrà aclarir molts dels vostres dubtes sobre el programa.
Llistat amb les compres realitzades per proveïdor entre dues dates, que també pot servir per a la declaració anual d'operacions amb tercers (més de 500.000 Pta).
La línia de títols a albarans, pressupostos i factures permet que se li configuri el color.
El nom de les factures pot ser redefinit per l'usuari, de la mateixa manera que ja es feia amb albarans i pressupostos.
Possibilitat d' unificar en una sola línia els articles repetits, en factures procedents d'albarans agrupats.
Llistat amb les vendes realitzades per client entre dues dates, que també pot servir per a la declaració anual d'operacions amb tercers (més de 500.000).
Possibilitat d'imprimir un gràfic als rebuts, on podreu posar el logotip de la vostra empresa.
Es poden registrar altes de família directament des de la fitxa d'articles.
Els rebuts permeten la impressió del nom de l'expedidor a la posició escollida.
Possibilitat d'incloure un gràfic a la capçalera de la llista de preus, on pot figurar, per exemple, el logotip de la vostra empresa.
Es pot modificar el marge superior a la impressió de la llista de preus.
Accés directe des del menú principal al programa de comptabilitat ContaPlus.
El gràfic a albarans i factures és ara transparent, de manera que pot ser superposat sense interferir-se amb els textos que l'usuari hagi entrat a les línies de la capçalera. Amb això s'aconsegueix més versatilitat, ja que es pot usar també com a dibuix de fons.
Enllaç amb el programa de comptabilitat ContaPlus per a exportar-hi les dades de facturació.
En emetre albarans, pressupostos i factures es mostra al peu de la pantalla el preu de cost de cada article, configurable.
Es pot protegir a través de Configuració el camp Existència dels articles a fi d'evitar-ne possibles modificacions accidentals.
Funció de revisió de factures que us permetrà detectar algunes anomalies importants, com salts numèrics, dates no correlatives, imports nuls, factures òrfenes de client o amb NIF buit.
Llistat amb el detall del marge de benefici obtingut a cada factura.
Llistat amb el càlcul de les comissions meritades per cada agent comercial.
Llistat amb el detall dels càlculs de la comissió aplicats a cada factura.
A les pantalles d'obtenció de llistats apareixen botons que permeten la cerca ràpida de codis d'articles, clients, proveïdors i agents.
A albarans, pressupostos i factures es pot imprimir el detall dels articles compostos, amb l'addició d'una línia per cada component amb el nom, codi i quantitat.
El text lliure que s'inclou a albarans, factures i pressupostos pot ser imprès amb les línies centrades.
Reixetes associades amb la relació inversa entre components i articles compostos, és a dir, mostrant a quin article compost va a parar cada component.
El gràfic a la capçalera d'albarans, pressupostos i factures admet els formats GIF i JPEG, a més del BMP.
Els articles que tenen components no són descomptats d'existència en emetre un albarà o factura, o en convertir un pressupost. En el seu lloc, el programa actualitza l'existència de cadascun dels components en funció de la quantitat que n'hagi estat definida.
Possibilitat d'incloure un gràfic BMP a la capçalera d'albarans, pressupostos i factures, on pot figurar, per exemple, el logotip de la vostra empresa.
Als quatre botons de navegació de les reixetes d'articles, clients, proveïdors i agents se n'afegeixen dos més, a l'estil RW i FF dels reproductors d'àudio i vídeo, que permeten saltar de pantalla en pantalla, per a més comoditat de l'usuari.
Els llistats que s'obtenen directament de les reixetes poden ser impresos ara també amb línies verticals separadores, amb la qual cosa s'aconsegueix un aspecte més agradable i una més gran facilitat de lectura.
Es pot modificar el marge superior a la impressió d'albarans, pressupostos i factures.
Es millora la visualització d'algunes pantalles del programa en monitors d'alta resolució.
Efectua trucades telefòniques sense identificació del número sortint.
Impressió de rebuts configurable. L'usuari hi pot definir lliurement la posició en què s'imprimirà cada concepte, per tal que la sortida s'adapti als diferents tipus d'impresos existents al mercat.
A la finestra d'emissió de rebuts en fitxer es mostra el nom del client que correspon a cada factura, per a més seguretat en efectuar-ne la selecció.
La impressió de l'import en lletres als rebuts es fa en català o valencià quan la factura ha estat impresa també en aquest idioma.
Gestió de components d'articles, també anomenats conjunts o grups. Es poden afegir, modificar i eliminar components per a cada article, obtenir-ne l'escandall i repercutir el cost a l'article principal.
Es pot configurar perquè la població de clients, proveïdors i agents entri sempre amb lletres majúscules.
Es pot seleccionar l'operador amb qui canalitzar les trucades telefòniques.
Es pot configurar per l'usuari el tipus de lletra amb què són impreses les quatre línies de la capçalera d'albarans, pressupostos i factures, per tal de donar-li un toc més personal.
La reixeta Cercar guarda per a ocasions posteriors el camp de recerca seleccionat per l'usuari.
Les reixetes d'articles, clients, proveïdors i agents conserven el darrer criteri d'ordenació fixat per l'usuari per a la propera vegada que siguin obertes.
Possibilitat de detallar fins a quatre bases imposables al peu de factures, per a empreses que fan servir simultàniament diversos tipus de l'impost indirecte.
En enregistrar entrades de gènere es mostra l'existència real de l'article a magatzem i el mínim.
A altes d'albarans i factures es mostra informació sobre l'existència actual de cada article i el mínim establert.
Accés directe des del menú principal al programa de comptabilitat ContaWin.
Enllaç amb el programa de comptabilitat ContaWin per a exportar-hi les dades de facturació.
Llistat d'IVA repercutit i suportat.
A Magatzem > Entrades > Altes es manté el número d'albarà d'un registre a un altre.
La línia de títols a albarans, pressupostos i factures es pot obtenir en negatiu, com fins ara, i també en positiu, per a facilitar-ne la impressió amb impressores d'agulles, o per a aquells usuaris que ho prefereixin així.
Es pot definir una contrasenya d'accés, per a impedir l'arrencada del programa per part de persones no autoritzades.
A Facturació > Rebuts > Disquet es mostren les factures pendents de cobrar, com fins ara, però només si el client té omplert el camp Compte CCC.
El camp Comanda, a albarans, pressupostos i factures, pot ser reanomenat per l'usuari, segons la seva conveniència, per a donar-li un altre significat. Per exemple, Agència, Ruta, Transport, Ports, Tramès per, Habitació, Vehicle, Quilòmetres, etc.
A Utilitats > Fitxers > Reindexar s'ofereix la possibilitat de realitzar un indexat total, amb compactat de fitxers.
Els llistats en apaïsat són eixamplats fins a ocupar tot el paper.
Es pot modificar la longitud de pàgina dels albarans, pressupostos i factures.
Gestió de factures de proveïdors, amb altes, canvis i baixes.
Obtenció de diversos tipus de llistats configurables de factures rebudes de proveïdors.
Reixetes associades de proveïdors i factures per a poder visualitzar les factures rebudes de cada proveïdor.
L'exportació a comptabilitat inclou també les factures de proveïdors.
Exportació de fitxers en format Ascii, perquè puguin ser processats per altres programes.
Funció d'impressió immediata a la pantalla de facturar albarans.
Permet desactivar des de Configuració l'emissió de senyals acústics.
Emissió de rebuts en fitxer segons la Norma 19 del Consejo Superior Bancario.
La finestra d'edició del camp Notes, a la reixeta de Clients, permet modificar la marca Advertiment, sense que calgui obrir la fitxa del client.
La Llista de Telèfons permet també el marcat del segon número.
Reixetes associades d'Articles i Entrades per a poder visualitzar les recepcions enregistrades de cada article.
Reixetes associades d'Articles i Sortides per a poder visualitzar les expedicions enregistrades de cada article.
Nou sistema d'ajuda, més pràctic, modern i amigable, amb botó d'ajuda a moltes pantalles del programa.
Gestió de pressupostos o factures pro-forma, convertibles a albarà o factura.
S'hi inclouen opcions predeterminades a Configuració per al nom de la identificació fiscal, de l'impost i de l'albarà.
El camp amb el preu de cost a les pantalles d'entrades i d'articles duu incorporada una petita calculadora.
Els articles poden ser ordenats per proveïdor.
Els clients poden ser ordenats per agent.
Gestió de fins a nou empreses o seqüències numèriques d'albarans i factures (empreses 1 a 9).
S'inclou un menú contextual a la pantalla principal i es defineixen tecles acceleradores per a accedir a les funcions més utilitzades.
Es poden registrar altes de formes de pagament directament des de les fitxes de client, proveïdor i agent.
Els llistats que s'obtenen a partir de les reixetes de dades totalitzen les columnes numèriques.
Impressió de llistats d'entrades de gènere.


Versió 5.00  (setembre 1999)

Llançament el 18-09-1999.

Les versions anteriors a la 5.00 corresponen al programa Omega per a MS-DOS (des de 1989 a 2004).


Amunt