Omega SoftwarePàgina principal
Característiques
Aspecte
Descàrrega
Novetats
Consultes freqüents
Opinions d'usuaris
Preus i serveis
Comprar
Atenció al client
☎   902 042 528
BienvenidoEspañol
WelcomeEnglish

Omega Software


Condicions generals de venda i avís legal


Condicions de venda
 • La descripció i el preu de cadascun dels nostres productes estan publicats a la secció Preus i serveis del nostre lloc web. En cursar una comanda s'entendrà que el client coneix la descripció del producte o productes sol·licitats tal com està exposada a l'esmentada pàgina.
 • La comanda cal que sigui cursada omplint el formulari existent a la secció Comprar. Una vegada completada i enviada, el client rebrà en un termini breu un missatge automàtic de confirmació a l'adreça electrònica que hagi subministrat, suposant que sigui correcta i la bústia de correu no tingui restriccions d'accés.
 • En cursar una comanda de software es considerarà que el client ha estat avaluant durant dos mesos la versió de prova de WinOmega disponible lliurement per a descàrrega al nostre lloc web, i que en aquest període ha pogut assegurar-se de la idoneïtat del programa per a ser implementat i utilitzat en la gestió del seu negoci.
 • Igualment el client haurà d'estar conforme amb els termes del Contracte de llicència d'ús que està obligat a acceptar abans d'iniciar la instal·lació del nostre software al seu ordinador, i que posteriorment encara podrà llegir dins del programa accedint al menú Ajuda > Llicència d'ús. Tal com s'expressa a l'esmentat contracte, la llicència d'ús del programa és indefinida en el temps, i per tant no implica necessàriament cap pagament addicional, llevat dels casos en què hagi estat contractada explícitament amb pagaments periòdics com si fos una subcripció o lloguer.
 • La instal·lació de la llicència del nostre software, o d'una actualització, o de la versió per a ús a xarxa local, conserva la totalitat de les dades que el client hi hagi pogut introduir amb anterioritat, encara que l'usuari hauria d'haver obtingut còpia de seguretat amb regularitat, tal com es recomana a la documentación d'ajuda del programa, per fer front al cas, poc probable però no pas impossible, d'un eventual accident informàtic que provoqui la pèrdua o el deteriorament de les esmentades dades.
 • L'adquisició d'una llicència bàsica de WinOmega, o d'una actualització, o del suplement per a ús a xarxa local, inclouen un mes de suport tècnic sense càrrec, a comptar des de la data en què se serveix la comanda i en les condicions detallades a la secció Preus i serveis del nostre lloc web, per si calgués resoldre alguna incidència o dificultat sorgida durant la instal·lació o la posada en marxa de la versió llicenciada del programa.
 • Opcionalment el servei de suport tècnic pot ser prorrogat per l'usuari per períodes d'un any renovables.
 • Omega Software, tanmateix, en cap cas es farà responsable dels problemes o perjudicis provocats per accions o omissions d'aquells usuaris que contravinguin les instruccions d'instal·lació o les recomanacions d'ús contingudes a la documentació d'ajuda del software.
Termini i forma de lliurament del software
 • Enviem instruccions detallades d'instal·lació del programa, que només requereixen uns coneixements elementals del maneig d'un ordinador amb Windows, a l'adreça electrònica subministrada pel client a la seva comanda i en un termini que habitualment és d'unes quantes hores, si bé formalment hi establim un màxim de 24 h en dies feiners, tret de casos de força major.
 • El paquet d'instal·lació del software es descarrega de la xarxa internet mitjançant un enllaç que s'indica a les instruccions enviades. En cap cas s'envia el programa en suport físic (CD, DVD, llapis de memòria, disquets o similar).
 • Si la forma de pagament triada és per transferència bancària, el termini de lliurament començarà a comptar a partir del moment en què el pagament es faci efectiu al nostre compte, independentment de la data i hora en què el client n'hagi ordenat l'operació.
 • Quan l'adreça electrònica subministrada pel client sigui errònia, o la seva bústia de correu tingui restriccions d'accés, o practiqui filtrats selectius, o hagi esgotat l'espai disponible, no serà possible garantir que la comanda arribi a la seva destinació dins el termini previst. El client és responsable de prendre les mesures necessàries per evitar aquestes situacions.
 • Si després d'esgotat el termini màxim de lliurament el client encara no hagués rebut la seva comanda, caldrà que ho notifiqui a Omega Software a través de la secció Atenció al client al nostre lloc web per tal de determinar on és el problema i oferir-li una solució com més aviat millor.
Servei d'atenció al client
 • El client podrà cursar consultes, suggeriments, comentaris, incidències, queixes i reclamacions, d'índole tècnica o comercial, durant 24 hores al dia 7 dies a la setmana, a través del formulari d'Atenció al client al nostre lloc web. La resposta a consultes de caràcter tècnic estarà supeditada a que l'usuari tingui activat el servei de suport en les condicions indicades més amunt.
 • La resposta serà enviada a l'adreça electrònica subministrada pel client en el citat formulari, en la gran majoria dels casos dins d'un termini de 24 h en dies feiners, llevat de quan la qüestió plantejada estigui contestada en algun punt de la documentació d'ajuda del programa, en el qual cas queda a criteri d'Omega Software el termini i el fet mateix de respondre.
Política d'anul·lació de compres i devolució del producte
 • Atès que el nostre software permet ser avaluat abans de la seva adquisició durant un període de dos mesos sense cap cost, termini que es considera raonablement suficient perquè el client en pugui jutjar la idoneïtat, Omega Software no reemborsarà en cap cas l'import percebut en concepte de llicències, actualitzacions o ús a xarxa local.
 • Aquesta política és homologable a la que s'aplica de manera general al mercat dels programes d'ordinador quan el software se serveix en suport físic, per la qual cap comerç no n'admet la devolució una vegada desprecintat, en defensa dels drets d'autor reconeguts pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.
 • Excepcions al dret de desistiment: Contractes de subministrament de (...) fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent, segons l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris .
Sobre el contingut del lloc web
 • El contingut d'aquest lloc web està protegit per la Ley de la Propiedad Intelectual.
 • La distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels seus continguts amb finalitats públiques o comercials sense l'autorització escrita d'Omega Software és una infracció penalitzada per la legislació vigent.
 • Es concedeix una llicència no exclusiva, gratuïta i personal per utilitzar, copiar, imprimir i transferir al vostre ordinador personal qualsevol material o document disponible en el lloc web.
 • Omega Software no es responsabilitza d'una mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc, i limitar-ne o no permetre'n l'accés de manera temporal o definitiva.
 • Omega Software tampoc no es farà responsable de qualsevol informació no existent en aquest lloc i, per tant, no elaborada per Omega Software o no publicada amb el seu nom, i especialment rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de tercers connectats mitjançant enllaços o links al nostre lloc.
Sobre l'empresa venedora
 • De conformitat amb la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico tot seguit subministrem la informació requerida sobre la nostra empresa:
 • Identitat: Azurite SLU, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45866, Foli 156, Full B-501390, Inscripció 1
 • NIF: B66981135
 • Adreça: Rogent, 17, principal 2ª, E-08026 Barcelona
 • Correu electrònic: legal@omega-software.com
 • Inscripció al Registro de Empresas de Ventas a Distancia del Ministerio de Economía, Industria, y Competitividad (NEVA: 2018/2365/09/08/1/V).
 • Dominis d'internet propis: Omega-Software.com, WinOmega.com i WOMG.IO
 • Nom comercial: Omega Software
Sobre eventuals conflictes legals
 • L'adquisició de qualsevol servei o producte d'Omega Software implica l'acceptació plena i explícita per part del client de la totalitat de les condicions exposades ací.
 • Els conflictes o disputes que poguessin sorgir d'aquesta relació comercial es regiran exclusivament per la legislació vigent a l'estat espanyol, i els jutjats de la ciutat de Barcelona en seran els únics competents. Es considera que els clients d'Omega Software, independentment de la jurisdicció a la qual pertanyin, hi estan d'acord i renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.


Amunt